nadajnik_morsea » SP9XUH - Polska Radiostacja Amatorska >

<-- MENU dla stron PAGU74B -->
 QTH Loc:  JN99WX    ITU: 28    DXZone: 15    Powiat: (M)KR    Gmina: KR11      
   
 
Antena Inverted V na 40 m
Balun prądowy 1:1
Miernik częstotliwości 100 MHz
Wzmacniacz 4 x GU50
Moduł pomiarowy MP-2010 

Informacje o zawartości strony

Wpisz znak

Księga gości

Moje GG
Bez tytułu 1

Nadajnik Morse'a


nadajnik morse'a - artykuł

  Autor projektu: Remigiusz

Opracowanie strony www: Marek, SP9XUH


<-- nadajnik Morse;a

1. Schemat.
 
 
  schemat
  wykaz elementów 

  Wskaźniki LED:  
  D1  „Opóźnienie” - sygnalizuje włączenie/wyłączenie opóźnienia.
  D2  „Spacja” - sygnalizuje włączenie/wyłączenie spacji.
  D3  „PS2 Mors” - sygnalizuje wybrane źródło nadawania komunikatów – klawiatura lokalna lub komputera PC. 
     
  DS1 – wyświetlacz LCD 2x20 znaków.
     
  J1 – gniazdo PS2 do podłączenia klawiatury PC.
  J2 – pin 2 - zmiana funkcji „skrzydełek” manipulatora kropka/kreska (zwarcie do masy),
   pin 3 - niewykorzystany.
  J4 – gniazdo podłączenia dwudźwigniowego klucza telegraficznego.
  J5 - gniazdo zasilania 15V.
  J6 – wyjście sygnałów telegraficznych (otwarty kolektor).
  J7 – zasilanie podświetlania wyświetlacza LCD (+5V).
  J20 – wyprowadzenia zestyku przekaźnika.
     
  U1 - AT89C2051 – 8-bitowy mikrokontroler taktowany zegarem 11,0592 MHz.
  U2 MC34063 – przetwornica napięcia 12÷15 V na 5 V.
  U3 24LC16 – pamięć PROM (EEPROM) o pojemności 16 Kbit.y.
  U4, U6 74LS165 – 8-bitowe rejestry przesuwne; obsługa klawiatury (SW1 ÷ SW14).
  U5 74LS595 – 8-bitowy licznik binarny z wejściem szeregowym; obsługa wyświetlacza LCD -
   4-bitowa szyna danych.
     
  RV1 - potencjometr regulacji kontrastu wyświetlacza LCD.
  RV2 – potencjometr regulacji prędkości nadawania znaków telegraficznych.
   Zakres zmian ustalają wartości elementów R2, RV2 i C5.


2. Płytka drukowana.
       
TOP  BOTTOM  ELEMENTY TOP  ELEMENTY BOTTOM 
       
       
  pozytyw - org. otwory
pozytyw
negatyw
termotransfer
pozytyw - org. otwory
pozytyw
negatyw
termotransfer
elementy   elementy
         
pozytyw - org. otwory
pozytyw
negatyw
termotransfer
pozytyw - org. otwory
pozytyw
negatyw
termotransfer
elementy    elementy 

Płytka drukowana o wymiarach 148x64 mm została zaprojektowana jako dwustronna.
Ze względu na niewielką ilość ścieżek na górnej warstwie miedzi można ją wykonać jako jednostronną - tylko warstwa BOTTOM, a brakujące połączenia zapewni wlutowanie pięciu zworek „Z” (Płytka 5-1, elementy) oraz przycisków klawiatury (wewnętrzne połączenia przycisków).

Wszystkie przyciski i diody LED zostały wlutowane od strony druku.
Na płytce na środku każdego klawisza są otwory jako znaczniki do wiercenia płyty czołowej.

Wydruki płytek są w skali 1:1.

GERBERY:
   
  nadajnik_morsea_gerber_milimetry.zip – miara metryczna
nadajnik_morsea_gerber_cale.zip – miara calowa

Plik zawiera: dolną i górną warstwę miedzi (GBL, GTL), opisów (GBO, GTO) i soldermaski (GBS, GTS), wiercenia (DRL), raport wierceń (RPT), mapę wierceń (GBR), krawędzie cięcia (GM1).
Wykonując płytkę dwustronną nie ma potrzeby robienia metalizacji otworów, wystarczy wlutować parę „szpilek” w miejscu przelotek.


3. Obsługa.
 
klawiatura 

Funkcje:
   
  - generowanie na wyjściu (J6) kodu Morse’a z klucza dwudźwigniowego (J4) lub klawiatury PC,
- wyświetlanie każdego nadawanego znaku w drugiej linii ekranu LCD,
- prędkość nadawania regulowana potencjometrem,
- możliwość zmiany funkcji „skrzydełek” manipulatora - kropka/kreska,
- sterowanie z klawiatury lokalnej lub komputera PC,
- pamięć naciśnięcia kolejnego elementu (kreski/kropki) podczas nadawania poprzedniego,
- 8 banków pamięci,

Banki pamięci.
   
  Mamy do dyspozycji 8 banków pamięci. W każdym z nich możemy zapisać 8 komunikatów, a pojedynczy komunikat może zawierać maksymalnie 26 znaków.
Wyboru banku dokonujemy poprzez naciśnięcie jednego z przycisków K1 ÷ K8 (SW3 ÷ SW10) i załączeniu zasilania.

W zależności od wybranego przyciskiem PS2 Mors źródła sterowania, komunikaty nadajemy:
   - przyciskami K1 ÷ K8 (SW3 ÷ SW10, zgaszona dioda „PS2 Mors”),
   - klawiszami F1 ÷ F8 klawiatury PC (zapalona dioda „PS2 Mors”).

W pierwszej linii ekranu LCD wyświetlane jest:
   - Bx,  x - numer aktualnie aktywnego banku,
   -  trzycyfrowy stan licznika połączeń - każdy bank posiada swój własny stan licznika,
   - tekst zapisany w EEPROM, np. nazwa zawodów,
     Jeśli tekst jest długi to zostaje przeniesiony do drugiej linii, przy czym druga linia zostanie skasowana po
     wygenerowaniu pierwszego znaku.

Funkcje przycisków.
     

Nadaj licznik
SW1 (F9)
- nadaje trzycyfrowy stan licznika.
     
  Inc Licznik
SW2 (F12)
- zwiększa stan licznika o jeden.
Stan licznika można zwiększyć tylko po wcześniejszym jego nadaniu. Przytrzymanie klawisza Inc Licznik kilka sekund (zależy od położenia potencjometru szybkości nadawania) kasuje licznik - tylko przy zgaszonej diodzie PS2 Mors.

Stan licznika który jest nadawany, jest o jeden większy niż wyświetlony w pierwszej linii ( w drugiej linii jest wyświetlony ten który jest nadany).
Przycisk Inc licznik jest odblokowany, aby zwiększyć stan licznika który właśnie został nadany.
     
  K1 ÷ K8
SW3÷SW10
(F1÷F8)
- wybór banku pamięci lub komunikatu do nadania.
Bank można wybrać (zmienić) tylko przyciskami K1 ÷ K8, jak opisano w Bank pamięci.
     
  Opóźnienie
SW11 (F10)
- włącza/wyłącza opóźnienie.
Jeżeli opóźnienie zostało włączone świeci się dioda „Opóźnienie”.
Przy nadawaniu z klawiatury PC włącza przekaźnik i po ustawionym czasie opóźnienia zaczyna nadawać, spacja wyłącza przekaźnik (czas potrzebny na przełączenie wzmacniacza).
Przy włączonym opóźnieniu stan licznika i komunikaty z pamięci są generowane z opóźnieniem niezależnie od trybu, przy zgaszonej diodzie „PS2 Mors” przekaźnik jest wyłączany po zakończeniu nadawania.
     
  Spacja
SW12
- włącza/wyłącza spację na LCD przy przerwie w nadawaniu z manipulatora długości co najmniej sześciu kropek.
Jeżeli funkcja została włączona świeci się dioda „Spacja”.
     
  PS2 Mors
SW13
- przełącza nadawanie z klawiatury PC lub manipulatora.
Wybranie pracy z klawiaturą PC sygnalizuje świecenie się diody „PS2 Mors”.

Przy zgaszonej diodzie „PS2 Mors” działają przyciski: Nadaj Licznik, Inc Licznik, K1 ÷ K8, Opóźnienie, Spacja; (SW1 ÷ SW12).
Przy zapalonej diodzie „PS2 Mors” funkcje przycisków SW1 ÷ SW12 przejmują klawisze F1 ÷  F12 klawiatury PC.

Przy nadawaniu z klawiatury PC można nadać dodatkowo komunikat w następujący sposób:
   • naciśnij ENTER; na wyświetlaczu LCD na początku drugiej linii zostaje otwarty nawias,
   • wpisz tekst; maksymalnie 15 znaków, tekst jest wyświetlony na LCD,
   • naciśnij ENTER, co spowoduje zamknięcie nawiasu i nadanie tego co jest w nawiasie.
     
  Ustawianie
SW14
- wejście w tryb ustawiania.
Na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat USTAWIANIE.

Klawisze F1 ÷ F9
F9 – komunikat, np. nazwa zawodów, który będzie wyświetlany w pierwszej linii wyświetlacza LCD. Komunikat ten nie jest nadawany.
Na LCD wyświetlane jest: Kx, gdzie x równy 1 ÷ 9 oraz tekst komunikatu z EEPROM.
Klawiszem ESC można wyjść z edycji komunikatu, natomiast klawisz ENTER kasuje istniejący komunikat i czeka na wprowadzenie nowego. Po wprowadzeniu 26 znaku pojawia się napis FULL. Klawisz ENTER kończy komunikat i wyświetla napis „OK”, a klawisz ESC kasuje go i wyświetla napis „ANULOWANIE”.
Użycie spacji w treści komunikatu powoduje przy odtwarzaniu wydłużenie przerwy o trzy kropki, nie powoduje wyłączenia przekaźnika.

Klawisz F10
Na LCD pokazuje się napis „Licznik – ” oraz obecny stan licznika, np. Licznik – 500 ms.
Można wprowadzić nowy stan licznika od 000 do 999.

Klawisz F11
Na LCD pokazuje się napis „Czas kreski –” oraz obecny czas kreski, np. Czas kreski – 3,0.
Można wprowadzić nowy czas kreski od 2,0 do 4,9 czasu kropki.

Klawisz F12
Na LCD pojawia się napis „Czas ” oraz obecny czas opóźnienia w ms, np. Czas – 000.
Można wprowadzić nowy trzycyfrowy czas opóźnienia max. 999 ms, rozdzielczość timera to 10 ms czyli ostatniej cyfry nie zapisuje.

Przy pierwszym uruchomieniu (czysta pamięć EEPROM) przyjmowane są następujące wartości domyślne:
     
  Stan licznika - 000
  Czas kreski - 3,0 długości kropki
  Numer banku - 0
  Czas opóźnienia - 500 ms

Zwarcie do masy pinu 2 złącza J2 powoduje zamianę na manipulatorze kropki z kreską.

UWAGA ! Klawiatura PC jest inicjowana tylko raz przy wywołaniu klawiszem PS2 Mors lub Ustawianie, dlatego powinna być wcześniej przyłączona. Program korzysta z bufora klawiatury dlatego można w trybie nadawania z klawiatury PC wpisać tekst do nadania, a program pobiera je kolejno i nadaje zależnie od położenia potencjometru szybkości nadawania.

Każde nadawanie komunikatu z pamięci lub klawiatury PC można przerwać naciskając dowolne "skrzydełko" manipulatora.

Znaki.
.
   Poniżej przedstawiono znaki, które są rozpoznawane i wyświetlane na ekranie LCD i mogą być użyte przy zapisywaniu komunikatów.
Spacja użyta w komunikatach daje dodatkową przerwę długości trzech kropek. Małe i duże litery są rozpoznawane jednakowo.

  Znak Morse’a Opis
  % -.-.- Percent sign
  & .-... Ampersand
  ' .----. Apostrophe
  ( -.--. Left parenthesis
  ) -.--.- Right parenthesis
  * ...-.- Asterisk
  + .-.-. Plus sign
  , --..-- Comma
  - -....- Hyphen minus sign
  . .-.-.- Period
  / -..-. Forward slash
0 -----
  1 .----  
  2 ..---  
  3 ...--  
  4 ....-  
  5 .....  
  6 -....  
  7 --...  
  8 ---..  
  9 ----.  
  : ---… Colon
  ; -.-.-. Semicolon
  = -...- Equal sign
  ? ..--.. Question mar
  @ .--.-. At symbol
  A .-  
  B -...  
  C -.-.  
  D -..  
  E .  
  F ..-.  
  G --.  
  H ....  
  I ..  
  J .---  
  K -.-  
  L .-..  
  M --  
  N -.  
  O ---  
  P .--.  
  Q --.-  
  R .-.  
  S ...  
  T -  
  U ..-  
  V ...-  
  W .--  
  X -..-  
  Y -.--  
  Z --..  


4. Oprogramowanie
   
nadajnik_morsea_at89c2051.hex – wsad mikrokontrolera AT89C2051. 


Pliki do pobrania
     
  Format PDF  
  nadajnik_morsea_sch.pdf - schemat ideowy
  nadajnik_morsea_top_otw_rzecz_pcb.pdf - góra płytki, rzeczywiste średnice otworów
nadajnik_morsea_bottom_otw_rzecz_pcb.pdf - spód płytki, rzeczywiste średnice otworów
  nadajnik_morsea_top_otw_stale_pcb.pdf - góra płytki, znacznik otworu
  nadajnik_morsea_bottom_otw_stale_pcb.pdf - spód płytki, znacznik otworu
  nadajnik_morsea_top_neg_otw_stale_pcb.pdf - góra płytki, negatyw, znacznik otworu
  nadajnik_morsea_bottom_neg_otw_stale_pcb.pdf - spód płytki, negatyw, znacznik otworu
  nadajnik_morsea_top_termo_otw_stale_pcb.pdf - góra płytki, termotransfer, znacznik otworu
  nadajnik_morsea_bottom_termo_otw_stale_pcb.pdf - spód płytki, termotransfer, znacznik otworu
  nadajnik_morsea_top_elementy.pdf - góra płytki, elementy
  nadajnik_morsea_bottom_elementy.pdf - spód płytki, elementy
     
  Format GIF  
  nadajnik_morsea_sch.gif - schemat ideowy
  nadajnik_morsea_top_otw_rzecz_pcb.gif - góra płytki, rzeczywiste średnice otworów
  nadajnik_morsea_bottom_otw_rzecz_pcb.gif - spód płytki, rzeczywiste średnice otworów
  nadajnik_morsea_top_otw_stale_pcb.gif - góra płytki, znacznik otworu
  nadajnik_morsea_bottom_otw_stale_pcb.gif - spód płytki, znacznik otworu
  nadajnik_morsea_top_neg_otw_stale_pcb.gif - góra płytki, negatyw, znacznik otworu
  nadajnik_morsea_bottom_neg_otw_stale_pcb.gif - spód płytki, negatyw, znacznik otworu
  nadajnik_morsea_top_termo_otw_stale_pcb.gif - góra płytki, termotransfer, znacznik otworu
  nadajnik_morsea_bottom_termo_otw_stale_pcb.gif - spód płytki, termotransfer, znacznik otworu
  nadajnik_morsea_top_elementy.gif - góra płytki, elementy
  nadajnik_morsea_bottom_elementy.gif - spód płytki, elementy
     
  nadajnik_morsea_bom.xls - wykaz elementów
  nadajnik_morsea_gerber_milimetry.zip – gerbery, miara metryczna
  nadajnik_morsea_gerber_cale.zip – gerbery, miara calowa
  nadajnik_morsea_at89c2051.hex  – wsad mikrokontrolera AT89C2051. 
  madajnik_morsea_artykul.pdf - opis w formacie Adobe Reader
     
  nadajnik_morsea_zip - wszystkie pliki