PAGU74B - oprogramowanie » SP9XUH - Polska Radiostacja Amatorska >

<-- MENU dla stron PAGU74B -->
 QTH Loc:  JN99WX    ITU: 28    DXZone: 15    Powiat: (M)KR    Gmina: KR11      
   
 
Antena Inverted V na 40 m
Balun prądowy 1:1
Miernik częstotliwości 100 MHz
Wzmacniacz 4 x GU50
Moduł pomiarowy MP-2010 

Informacje o zawartości strony

Wpisz znak

Księga gości

Moje GG

MC PowerAmp 800 - PA na GU74B  obsługa, oprogramowanie


Budowa wzmacniacza została podzielona na dwa etapy. 
Pierwszy to uruchomienie go w wersji podstawowej – bez panelu operatorskiego oraz obsługa wyświetlacza i klawiatury przez procesor główny – wersja programu 1.2.
W drugiej wersji programu, procesor główny (main CPU) będzie komunikował się i odbierał rozkazy z panelu operatorskiego, co będzie dla nego sporym obciążeniem. Dlatego też, wyświetlaniem na LCD i obsługą klawiatury lokalnej będzie zajmował się procesor na module 50 (klawiatura i wyświetlacz) – wersja programu 1.1.

Poniżej opisany jest program w wersji 1.2, który powstawał w procesie uruchamiania poszczególnych modułów i układów PA – oprogramowanie zapewnia w pełni automatyczne nadzorowanie, sterowanie i strojenie wzmacniacza, jedynie nie posiada możliwości zdalnego sterowania z panelu.


Klawiatura

Klawiatura składa się z dwudziestu monostabilnych przycisków. Ze względu na to, że przyciskami wywołujemy dużo funkcji (więcej niż 20), niektóre z nich mają podwójne znaczenie. Druga funkcja przycisku (opisane na czerwono) nie jest wywoływana jakimś dodatkowym przyciskiem funkcyjnym, ale automatycznie przypisywana w zależności od tego, w którym miejscu programu się znajdujemy i jaką operację w danym momencie wykonuje wzmacniacz.  


   powiększ

Funkcje przycisków:

– załączenie/wyłączenie wzmacniacza. Tryb STANDBY sygnalizowany jest świeceniem diody LED na czerwono. 

 - wywołanie MENU i operacje z nim związane.
- wyświetlenie ekranów z pomiarami.
 – powrót z ekranów MENU i pomocniczych, zaniechanie akcji.
- zmiana wejścia sterującego – ICOM, YAESU, KENWOOD.
 – zwiększenie wartości ustawianego parametru.
- zmiana pasma w górę.
 - zmniejszenie wartości ustawianego parametru.
- zmiana pasma w dół.
– zmiana wyjścia antenowego.
– rozpoczęcie/zakończenie procesu strojenia.
– załączenie/wyłączenia tłumika wejściowego 6dB. Stan sygnalizowany diodą LED – załączony, dioda świeci na czerwono.
– zmiana trybu – AUTO (automatyczny) / MANUAL (ręczny) / MEMO (pamięci).
– praca QRO – sterowanie wzmacniacza z transceivera, QRP – bez wzmacniacza. Praca QRO sygnalizowana świeceniem diody LED na czerwono. 

– zmiana banku (1/2) anten przełącznika.
- zmiana dolnej linijki bargrapha: SWR, RFL, Pin.
 

- wybór anteny 1 lub 5 przełącznika antenowego.
- zmiana segmentu w dół.


- wybór anteny 2 lub 6 przełącznika antenowego.
- zmiana segmentu w górę.


- wybór anteny 3 lub 7 przełącznika antenowego.
- zmiana anteny segmentu w dół. 

- wybór anteny 4 lub 8 przełącznika antenowego.
- zmiana anteny segmentu w górę
.
– zapisz zmiany: parametrów, strojów, itp.
- wybór 1 komórki pamięci – tryb MEMO.
- obrót kondensatora anodowego w lewo – tryb MANUAL.
 
- wybór 2 komórki pamięci – tryb MEMO.
- obrót kondensatora anodowego w prawo – tryb MANUAL.

- wybór 3 komórki pamięci – tryb MEMO.
- obrót kondensatora antenowego w lewo – tryb MANUAL.

- wybór 4 komórki pamięci – tryb MEMO.
- obrót kondensatora antenowego w prawo – tryb MANUAL.Wyświetlacz

Wszystkie informacje o stanie wzmacniacza, pokazywane są na monochromatycznym wyświetlaczu graficznym o rozdzielczości 240x128 pikseli. Na poniższym zdjęciu przedstawiono jeden z ekranów , a mianowicie trybu automatycznego strojenia „AUTO”. Pole wyświetlania zostało podzielone na cztery części. Informacje wyświetlane na trzech z nich, A, B, C są takie same dla wszystkich trybów pracy. Natomiast zawartość czwartej sekcji (D), zależna jest od ustawionego trybu pracy oraz aktualnie wybranej funkcji.

 
 powiększ  

A – linijki cyfrowe i wskaźnik mocy.
[1] – moc wyjściowa w watach, 0 - 1999 z rozdzielczością 1 W.
[2] – linijka mocy padającej – 20 punktów.  
Dwa podzakresy:  
  a)  0 ¸200 W z krokiem co 20W – tryb SWITCH, wskazywana jest moc wychodząca z transceivera
  b)  0-1000 W z krokiem co 50W – PA załączone na jeden z trybów.   
[3] – cyfrowa wartość mocy padającej.
[4] – 20 punktowa linijka wskazująca parametry wybierane przyciskiem BANK/BAR.    
   
RFL
– moc odbita (wyjściowa): 0 – 200 W, nie wyświetlana w trybie SWITCH
SWR – współczynnik fali stojącej (wyjście): 1 – 3, pokazywany we wszystkich trybach 
Pin – sterująca moc wejściowa: 0 -100 W, nie wyświetlana w trybie SWITCH 
[5] – cyfrowa wartość parametru wskazywana przez dolną linijkę.

RFL – moc odbita, 0 – 999 W.
SWR – współczynnik fali stojącej (wyjście), 1  - 9.99 – przy SWR >=10 wyświetlane jest „-OL-” 
Pin – SWR obwodu wejściowego (z transceivera), 1  - 9.99 – przy SWR >=10 wyświetlane jest „-OL-” 
[6] – wartość wejściowej mocy sterującej – wyświetlana tylko przy ustawieniu dolnej linijki na Pin.

B – okno ustawień
[7] – pasmo na którym aktualnie pracuje wzmacniacz.
[8] – częstotliwość w MHz. Jeżeli PA nie ma połączenia z transceiverem po CAT, wskazywana jest ostatnia odczytana podczas nadawania (lub strojenia) częstotliwość. Kiedy PA ma połączenie z radiem, częstotliwość jest na bieżąco odczytywana i wyświetlana.
[9] – wejście sterujące: ICOM, YAESU, KENWOOD. Etykieta wskazuje również stan połączenia z radiem po CAT. Jeśli PA ma połączenie, etykieta jest w negatywie (niebieski napis na białym tle). Przy braku połączenia, w pozytywie, biały napis na niebieskim tle. Wyboru wejścia dokonujemy przyciskiem ESC/INPUT.
[10] - numer wybranej anteny przełącznika. W trybie SWITCH: pierwsza cyfra wskazuje wybraną antenę banku 1 - 1 do 4, a druga cyfra banku 2 – 5 do 8.
W pozostałych trybach (AUTO/MANUAL/MEMORY):
pierwsze pole – jeżeli w MENU ustawiono funkcję automatycznej zmiany anteny po zmianie pasma lub segmentu, w polu tym wyświetlana jest litera „A”. Jeśli funkcja jest wyłączona, pole to pozostaje puste. 

drugie pole (cyfra) pokazuje aktualne wybraną antenę przełącznika, 1 do 8 (antenę w segmencie)
[11] – numer wybranego wyjścia antenowego, 1 lub 2.
[12] – etykieta trybu – SWITCH (przełącznik antenowy), AUTO (automatyczny), MANUAL (ręczny), MEMORY (pamięci).

C – okno etykiet stanu i sygnalizacji awarii
[13] - TUNE – zapala się po wywołaniu funkcji strojenia przyciskiem TUNE.
[14] -  ATT – zapala się kiedy został załączony wejściowy tłumik 6dB. Tłumik załączamy/wyłączamy przyciskiem ATT.
[15] - OPR – etykieta jest wyświetlana, gdy wzmacniacz ustawiony został do pracy ze sterowaniem z radia przyciskiem OPR. Podczas procesu rozgrzewania lampy, etykieta mruga z częstotliwością 1 s. 
[16] - TX – zapala się kiedy transceiver przechodzi na nadawanie.

W momencie wystąpienia awarii w miejscu powyższych etykiet, pojawia się napis „ERROR” oraz numer awarii.

[17] – zegar czasu rzeczywistego, aktualizowany co 10 sekund.

D –informacje wskazywane w tym oknie są różne, zależne od tego w jakim trybie pracy jest wzmacniacz lub jaka funkcja została wywołana. Dokładne informacje znajdują się w opisach poszczególnych trybów.


Załączanie wzmacniacza

Po załączeniu włącznika głównego POWER na tylnej ściance obudowy, wzmacniacz przechodzi w stan czówania (STANDBY). W tym stanie zasilacz (800) dostarcza napięcia +10 V i +5V – na STANDBY zasilane są wszystkie obwody procesorów oraz moduł klawiatury i wyświetlacza. Pozostałe układy wzmacniacza nie są zasilane. 
W pierwszej kolejności procesor przetwarza i przygotowuje wszelkie stałe i zmienne niezbędne do prawidłowego działania programu i sterowania układów wzmacniacza, a następnie dokonuje pierwszego odczytu zegara czasu rzeczywistego. Po udanym odczycie czasu i daty, wyświetlane są one na ekranie, jak widać na poniższym zdjęciu – ekran podświetlany jest w trybie oszczędnościowym. 

powiększ


Odczyty danych robione są co 1 sekundę na STANDBY, a po załączeniu przyciskiem POWER na klawiaturze co 10 sekund. Jeżeli procesor nie może nawiązać połączenia z układem zegara, np. z powodu jego uszkodzenia, wyświetlacz pozostaje wygaszony, a awaria sygnalizowana jest telegraficznie sygnałem dźwiękowym „ERR” Wzmacniacz może być normalnie eksploatowany, a uszkodzony układ zegara nie wpływa na jego poprawną pracę.

Będąc na STANDBY, możemy wykonać dwie rzeczy:
  - wywołać główne okno menu, naciskając przycisk MENU/READ 
  - rozpocząć normalną eksploatację wzmacniacza, naciskając na 3 sekundy przycisk POWER

Uwaga. Jeżeli wyłączenie do STANDBY, spowodowane było wcześniejszą awarią krytyczną, ekran STANDBY jest podświetlany normalnie, a pod zegarem (jeżeli pracuje) pojawia się komunikat z numerem awarii oraz generowany jest przerywany sygnał dźwiękowy. W tym przypadku nie jest możliwe załączenie wzmacniacza przyciskiem POWER na klawiaturze. Należy wyłączyć wzmacniacz wyłącznikiem głównym i spróbować uruchomić go ponownie. 


Blokada „rodzicielska”

Wzmacniacz może zostać zablokowany przed załączeniem przez osoby postronne. Jeżeli parametr LOCK AMPLIFIER (MENU -> SETTINGS) ustawiony został na 1, po naciśnięciu przycisku POWER pojawi się poniższy ekran.

powiększ


Wprowadzamy teraz 3-znakowy kod, wciskając po kolei odpowiednie przyciski. W skład hasła nie wchodzą przyciski: MENU, ESC, UP, DOWN, POWER. 
Standardowe hasło to M1, M2, M3, ale możemy je zmienić w MENU -> Key Lock.


1. Po wpisaniu właściwego kodu, nastąpi automatyczne przejście do ekranu SWITCH.
2. Naciskając przycisk MENU/READ, mażemy wcześniej wprowadzone znaki.
3. Wciskając przycisk POWER, powracamy na STANDBY. 
4. Jeżeli w ciągu 30 sekund nie wprowadzimy prawidłowego kodu, wzmacniacz automatycznie powróci na STANDBY.

Po przyciśnięciu przycisku POWER (3 sekundy) i ewentualnym wprowadzeniu hasła, pojawiają się ekrany jak poniżej. W tym czasie sprawdzane są układy wzmacniacza i stosowane ustawienia zapamiętane podczas wyłączania PA – położenie przełącznika pasm, kondensatorów, itp.

Ekran powitalny   Podczas stosowania ustawień
   
powiększ   powiększ


EKRAN SWITCH

Przełącznik antenowy

We wzmacniaczu zabudowany został 8–mio kanałowy przełącznik antenowy. Na tylnej ściance obudowy wzmacniacza, znajdują się dwa gniazda DB9 (żeńskie): SWITCH 1 i SWITCH 2. Są one zrównoleglone, tzn. na każde z nich wyprowadzono  komplet ośmiu sygnałów przełączających. Dwa gniazda mogą się przydać do podłączenia np. dwóch skrzynek z przekaźnikami wykonawczymi zainstalowanych w różnych miejscach (masztach). 

Wyprowadzenia gniazd przełacznika i przykład podłączenia przekaźnika anteny 1
 powiększ
 
 
Pin Antena
 1  1
 2  2
 3  3
 4  4
 5  5
 6  6
 7  7
 8  8
 9  MASA

Jeżeli załączymy którąś antenę, na odpowiednich pinach gniazd pojawia się napięcie 24V, którym możemy zasilić cewkę przekaźnika wykonawczego. Program zezwala na załączenie w danej chwili maksymalnie 2 wyjść. Wewnętrzny zasilacz przełącznika, może dostarczyć 600 mA prądu. Dlatego należy zwrócić uwagę, aby przekaźniki nie pobierały więcej prądu, bo może to spowodować przepalenie bezpiecznika lub nawet uszkodzenie zasilacza przełącznika. 

Uwaga. Przełącznik posiada własny zasilacz, którego masa nie jest połączona z masą wzmacniacza. Należy o tym pamiętać i nie łączyć ich razem. Zabezpiecza to w pewien sposób pozostałe układy wzmacniacza przed uszkodzeniem w przypadku pojawienia się przepięcia, np. z linii kablowej (wyładowania atmosferyczne) kiedy gniazda są bezpośrednio połączone z przekaźnikami wykonawczymi. NALEŻY PAMIĘTAĆ O ODŁĄCZANIU LINII KABLOWYCH OD GNIAZD PRZEŁĄCZNIKA W CZASIE BURZY. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, można zastosować dodatkową separację pomiędzy przekaźnikami przełącznika, a końcowymi przy antenach. 

W trybie SWITCH, przełącznik antenowy możemy wykorzystać jako całkowicie samodzielne urządzenie. Nie jest on tutaj w żaden sposób powiązany programowo z resztą układów wzmacniacza. Osiem wyjść, zostało podzielonych na dwa banki: BANK 1 –  anteny od 1 do 4, BANK 2 – anteny od 5 do 8. W danej chwili w banku może być załączona tylko jedna antena.

Poniższe zdjęcia przedstawiają wygląd ekranu w trybie SWITCH – etykieta SW w lewym dolnym rogu sygnalizuje wybranie tego trybu (zmienia się przy zmianie trybu). Dla każdego z banków wyświetlany jest numer {1} i opis {2} aktualnie wybranej anteny. Natomiast ramka {3}, wskazuje wybrany bank. Numery anten obu banków ukazują się także w pozycji {6} [10]. W przypadku wywołania ekranu z pomiarami, który zastępuje ekran z bankami, nadal mamy informację o ustawieniu przełącznika.

Pokazywane są także informacje dotyczące parametrów układu chłodzenia lampy {4} i elektroniki {5}, a mianowicie:
  - temperatury w stopniach Celsjusza. Jeżeli czujnik uległ uszkodzeniu w miejscu cyfry  pojawia się napis „ERR".
  - obrotów wentylatora na minutę (rpm). Jeżeli wentylator jest wyłączony wyświetlany jest napis „OFF”, a jeżeli uległ uszkodzeniu (brak odczytu obrotów) napis „ERR”.

Za pomocą przycisków 1/5. 2/6, 3/7, 4/8, wybieramy interesującą nas antenę od 1 do 4 dla banku 1 i od 5 do 8 dla banku 2. Zmiany banku dokonujemy naciskając przycisk BANK/BAR

 
powiększ   powiększ

Jeżeli chcemy odłączyć wszystkie anteny w banku, należy nacisnąć przycisk anteny która aktualnie jest załączona. Np. wybrana jest antena 1 w banki 1, naciskamy przycisk 1/5 – znak „-” {1} wskazuje odłączenie wszystkich anten w banku.  

powiększ


Pozostałe przyciski obsługiwane w trybie SWITCH :
POWER - wyłączenie do STANDBY (przytrzymaj 3 sekundy).
MENU - wejście do MENU. Zobacz opis MENU.
DOWN - przywołanie EKRANU Z POMIARAMI. 
ESC - powrót z ekranu z pomiarami do ekranu z bankami anten przełącznika.
OPR - rozpoczęcie procesu rozgrzewania lampy

Uwaga. Rozpoczęcie procesu rozgrzewania nie będzie możliwe, co sygnalizowane jest telegraficznym sygnałem „SW”, jeżeli:

- w trybie SWITCH zostanie zgłoszona awaria uniemożliwiająca prawidłową pracę obwodów lampy i tunera antenowego,
- wzmacniacz został awaryjnie wyłączony z trybów AUTO / MANUAL / MEMORY do SWITCH

Niektóre awarie nie powodują wyłączenia wzmacniacza od razu na STANDBY, ale pozwalają jeszcze na pracę z przełącznikiem w trybie SWITCH - zobacz opis awarii. 
A1/2  - zmiana gniazda wyjściowego ANT1, ANT2.

W trybie SWITCH możliwy jest odczyt mocy transceivera i SWR dołączonych anten do gniazd wyjściowych ANT1, ANT2. Zmiany gniazda wyjściowego dokonujemy przyciskiem A1/2. 
Moc padająca z transceivera wskazywana jest w postaci linijki [2] oraz cyfrowo [3] (zakres od 0 do 200 W). Zmierzony SWR pokazywany jest graficznie na dolnej linijce [4]  (zakres 1:1 – 1:3) oraz cyfrowo [5] (zakres 1:1 – 1:9.99, SWR > 9.99 – wyświetlane jest -OL-). Moc wyjściowa (padająca - odbita) wyświetlana jest jako cyfra [1]. 

powiększ


Proces rozgrzewania

Po naciśnięciu przycisku OPR na lampę podawane są, w odpowiedniej kolejności,  napięcia zasilania i rozpoczyna się proces rozgrzewania. Sygnalizowany jest on mruganiem etykiety „OPR” na wyświetlaczu oraz diody LED (czerwona) w przycisku OPR.

powiększ

Na ekranie (D) wyświetlane są informacje o wartości: napięcia przemiennego zasilania żarników lamp Uh, prądu żarnika lampy 1 - Ih1 i lampy 2 - Ih2, temperatury nad lampą (w kominku) Tt oraz czas jaki pozostał do zakończenia procesu.
Czas rozgrzewania możemy ustawić w MENU -> MENU SERVICE -> SETTINGS w zakresie od 1 do 10 minut - domyślnie 2,5 minuty.

Ponowne rozgrzewanie lampy.
1. Podczas odliczania czasu, proces możemy przerwać w każdej chwili naciskając przycisk POWER. Po takim przerwaniu procesu, czas ponownego rozgrzewanie jest zawsze taki, jak ustawiono w menu.
2. Natomiast, jeżeli z któregoś z trybów AUTO / MANUAL / MEMORY przeszliśmy do trybu SWITCH (poprzedni proces rozgrzewania przeprowadzpny został do końca) naciskając przycisk POWER, to czas ponownego rozgrzewania zależy od czasu jaki upłynął od momentu przejścia do trybu SWITCH. 
Jeżeli ten czas jest mniejszy od 1 minuty, to czas ponownego rozgrzewania wynosi 1 minutę. Jeżeli większy od 1 minuty, to ponowne rozgrzewanie będzie trwało tyle, ile ustawiono w menu.  

Podczas tego procesu aktywny jest tylko przycisk POWER, którego naciśnięcie powoduje przerywanie rozgrzewania i powrót do trybu SWITCH. 
Po odliczeniu czasu, następuje automatycznie przejście do trybu, z którego wyszliśmy wcześniej na SWITCH lub wyłączyliśmy wzmacniacz. 

EKRAN Z POMIARAMI 

Ekran ten, ukazujący się w okienku D wyświetlacza, możemy wywołać z trybów.
1. SWITCH – naciskając przycisk DOWN/BAND.
2. AUTO / MANUAL / MEMORY – naciskając przycisk MENU/READ na czas krótszy niż 2 sekundy (zobacz Ekran z odczytami przetworników A/D).

Ze względu na większą ilość informacji niż może się zmieścić w oknie D wyświetlacza, prezentowane one są na dwóch ekranach MEASUREMENTS1 i MEASUREMENTS2. Przejścia pomiędzy ekranami dokonujemy przyciskiem MENU/READ.

Pierwszy ekran

powiększ

  Uan - napięcie anody [V]
  Ian - prąd anody [mA]
  Ug1 - napięcie siatki sterującej [V]
  Ig1 - prąd siatki sterującej [mA]
  Ug2 - napięcie siatki przyspieszającej [V]
  Ig2 = prąd siatki przyspieszającej [mA]
  Uht - napięcie żarzenia [V]
  Ih1 - prąd żarzenia lampy 1 [A]
  Ih2 - prąd żarzenia  lampy 2 [V]
  Une - napięcie sieci zasilającej [V]
  U5c - napięcie zasilania układów procesorów [V]
  U5V - napięcie zasilania 5V [V]
  U12V - napięcie zasilania 12V [V]
  Usb - napięcie zasilania 12V - STANDBY [V]

W trybie SWITCH nie są odczytywane parametry Uan, Ian, Ug1, Ig1, Ug2, Ig2, Uht, Ih1, Ih2, a ich wartość wskazywana jest na wyświetlaczu jako 0.

powiększ


Drugi ekran

powiększ

  Usr - napięcie zasilania silników krokowych [V]
  U24V  - napięcie zasilania 24V [V] 
  U44V - napięcie zasilania 44V [V] 
  TtD  - temperatura lampy – czujnik cyfrowy [Celsjusz]  
  TtL  - temperatura lampy – czujnik analogowy [Celsjusz] 
  Tpd   - temperatura w obudowie detektora fazy – pod lampą [Celsjusz] 
  Tel  - temperatura w komorze transformatorów i elektroniki [Celsjusz] 
  Tra - temperatura radiatora stabilizatorów napięcia [Celsjusz] 
  Ftb  - obroty wentylatora chłodzenia lampy obr/min 
  Fel - obroty wentylatora chłodzenia komory transformatorów i elektroniki [Celsjusz] 

Przyciski aktywne na tym ekranie:
MENU/READ  - zmiana okna z pomiarami, na przemian.
ESC/INPUT  - powrót do ustawień ekranu z którego był wywołany ekran z pomiarami.
POWER - naciśnięcie tego przycisku będąc w jednym z trybów AUTO / MANUAL / MEMORY powoduje przejście w tryb SWITCH. Będąc w trybie SWITCH, wzmacniacz przejdzie na STANDBY.
OPR - przycisk działa tylko w trybie SWITCH. Jego naciśnięcie rozpoczyna proces rozgrzewania lampy.


Ustawianie prądów spoczunkowych lampy (lamp)

Po założeniu nowej lampy, musimy ustawić prawidłowy prąd spoczynkowy. Możemy ułatwić sobie tę operację wywołując funkcję zaimplementowaną w programie.

UWAGA: PODCZAS USTAWIANIA  PRĄDOW SPOCZYNKOWYCH NIE WOLNO STEROWAĆ WZMACNIACZA Z TRANSCEIVERA. Najlepiej odłączyć kable: sterujący i antenowy przychodzące z radia. Podczas ustawiania prądów, wzmacniacz musi być na OPERATE (sterowanie z TRX-a, wynika to ze specyfiki działania układu zabezpieczeń) i odłączenie przewodów sterujących zapobiegnie przypadkowemu wysterowanie wzmacniacza przez transceiver.


Procedura:
1. Ustaw wzmacniacz w tryb SWITCH (STANDBY). 
2. Wejdź w MENU i zmień parametr QUIESCENT CURRENT na 1 – zezwala na wywołanie funkcji ustawiania prądów spoczynkowych. Flaga ta zabezpiecza przed przypadkowym wywołaniem funkcji podczas normalnej eksploatacji, co mogłoby skutkować nieprawidłowym działaniem wzmacniacza. Sposób ustawiania parametrów opisano w punkcie MENU. 
3. Wciśnij przycisk OPR, aby przeprowadzić proces rozgrzewania lampy (lamp).
4. Przełącz wzmacniacz w stan on-line; OPERATE, wciskając przycisk OPR
5. Naciśnij przycisk MENU/READ, pojawia się ekran z pomiarami MEASUREMENTS1. 
6. Jeszcze raz naciśnij przycisk MENU/READ, aby wywołać drugie okienko z pomiarami MEASUREMENTS2.
7. Wciśnij i przytrzymaj przycisk BANK/BAR i naciśnij przycisk A1/2.
8. Pod wskazaniami obrotów wentylatorów, pojawia się linijka zawierająca parametry: napięcie anody, prąd anody, prąd siatki 1, prąd siatki 2, napięcie siatki 1 oraz sygnałów (logiczne): ENAB_CPU (0 – lampa zablokowana –130V na siatce 1, 1 – odblokuj lampę ), G1VL_CPU (0 – prąd spoczynkowy 70 mA, 1 – prąd 220 mA) i INH_CPU (awaryjne blokowanie zasilacza: 0 – odblokuj zasilacz siatki 1, 1 – zablokuj zasilacz). Uwaga: Sygnały ENAB, G1VL oraz INH w zasilaczu siatki 1, są negacją sygnałów ENAB_CPU, G1VL_CPU oraz INH_CPU. Więcej informacji znajduje się w opisie zasilaczy średnich napięć.

powiększ

Uwaga: Jeżeli regulację robimy po raz pierwszy (pierwsze uruchomienie modułu zasilaczy, możemy tak zrobić i po wymianie lampy na nową), podkówki regulacyjne P200, P201 (płytka zasilaczy średnich napięć) ustawiamy w pozycji skręconej całkowicie w prawo, (na schemacie w kierunku rezystora R11). Zapewni to maksymalne napięcia ujemne, czyli minimalne prądy anody.

9. Naciśnij przycisk MEMO1 (ENAB_CPU = 1), następnie MEMO2 (G1VL_CPU = 1) i podkówką P201 (płytka zasilacza średnich napięć) ustaw prąd anody 220 mA.
10. Naciśnij przycisk MEMO2 (G1VL_CPU = 0) i podkówką P200 ustaw prąd 70 mA.
11. Przetestuj działanie awaryjnego blokowania lampy. Przy wybranym jednym z prądów, naciśnij przycisk MEMO3 (INH_CPU = 1); napięcie siatki 1 powinno teraz wynosićok.-130V,a prąd anody bliski lub równy zeru.
12. Wyjście z funkcji ustawiania prądów, następuje po naciśnięciu przycisku BANK/BAR – wychodzimy z ustawiania, ale pozostajemy na ekranie MEASUREMENTS 2,  MENU/READ – powrót do ekranu MEASUREMENTS1 lub ESC/INPUT – wyjście z ekranu z pomiarami.

Flaga QUIESCENT CURRENT kasowana jest w momencie wyjścia z funkcji lub wyłączenia wzmacniacza wyłącznikiem głównym i aby ponownie ustawić prądy, cała procedura musi być przeprowadzona od początku.


Uwaga. Podczas tej procedury, stan sygnałów ENAB, G1VL oraz INH nadzorowany jest tylko przez użytkownika. Należy pamiętać o tym, bo przez nieuwagę możemy pozostawić lampę pod obciążenie przez dłuższy czas, co powoduje niepotrzebne zużycie lampy, zadziałanie zabezpieczenia (np. termicznego) lub nawet uszkodzenie lampy.


EKRAN Z ODCZYTAMI PRZETWORNIKA A/D

Podczas pisania programu jak i u uruchamiania PA, bardzo pomocna okazała się możliwość uzyskania informacji o wartościach odczytywanych przez przetwornik analogowo-cyfrowy procesora. Przy normalnej eksploatacji informacje te, raczej nie są nam potrzebne, ale że w pamięci flash procesora maiłem trochę miejsca, pozostawiłem tą funkcję.

Funkcję wyświetlania odczytanych wartości parametrów mierzonych w przetworniku A/D, możemy wywołać będąc w trybie:
- SWITCH – wywołanie z MENU (zobacz opis w MENU).
- MANUAL – naciśnij i przytrzymaj przynajmniej 3 sekundy przycisk MENU/READ.

Po wywołaniu funkcji z trybu MANUAL, pojawia się (w okienku D wyświetlacza) pierwszy z trzech ekranów; ADC READINGS 1. W poszczególnych kolumnach wyświetlane są : nazwa mierzonego parametru (opisano w MENU -> ADC read), wartość odczytana przez 10 - bitowy przetwornik A/C procesora (0 - 1023), wyliczona (rzeczywista) wartość mierzonego parametru w jednostkach dla niego przewidzianych (mA, A, V, obr/min, stopnie Celsjusza). Ekran aktualizowany jest co 1 sekund.

powiększ powiększ powiększ


   
1. Naciśnij przycisk MENU/READ, aby przejść na kolejny ekran (w kółko).
2.Naciśnij przycisk ESC, by opuścić ekran z odczytami.


MENU

Menu podzielone zostało na dwie części: MENU GŁÓWNE zawierające funkcje najczęściej wykorzystywane podczas normalnej eksploatacji oraz MENU SERWISOWE którego używamy rzadziej i raczej tylko podczas uruchamiania wzmacniacza.

MENU GŁÓWNE możemy wywołać tylko i wyłącznie z trybu STANDBY lub SWITCH. Naciskamy przycisk MENU/READ i pojawia się ekran jak pokazano poniżej po lewej stronie. Ponowne naciśnięcie przycisku MENU/READ, spowoduje wywołanie MENU SERWISOWEGO, na zdjęciu po prawej stronie. Powrót z menu serwisowego do głównego jak i opuszczenie menu, następuje po naciśnięciu przycisku ESC/INPUT.

Funkcje przycisków za pomocą których poruszamy się po menu lub dokonujemy zmian, opisane są na ekranie. W miarę możliwości ich znaczenie jest takie samo we wszystkich pozycjach menu.

 
powiększ   powiększ
MENU GŁÓWNE MENU SERWISOWE  
Settings - ustawianie parametrów sterujących (1/5). Failures  - awarie (1/5)  
Antenna - zmiana opisów anten (2/6) Set Param   - ustawianie parametrów (2/6)    
Work Time - czasy pracy wzmacniacza (3/7). Readings  - maksymalne odczyty (3/7  
Set Clock - ustawianie czasu i daty (4/8). DS18B20  - czujniki temperatury (4/8  
Clr USER - kasowanie ustawień użytkownika (M1). Clr SET   - przywracanie ustawień (M1)   
TRX-com - parametry komunikacja z TRX (M3). ADC read   - odczyty przetworników A/C (M2)   
Key Lock - blokada wzmacniacza (M4). REL test
 - test przekaźników (M3)

Przejscie do wybranego podmenu, następje po nacisnięciu przycisku określonego powyżej w nawiasie.


MENU GŁÓWNE


Settings
– ustawianie parametrów sterujących.

1. Przyciskiem UP ustawiamy „YES” lub zwiększamy wartość parametru, a przyciskiem DOWN, „NO” lub zmniejszamy wartość.
2. Naciśnij przycisk ESC, aby przejść do ustawiania następnego parametru.
3. Po naciśnięciu przycisku ESC będąc na ekranie ustawiania jasności, pojawi się zapytanie czy zapisać dane.
4. Naciśnij przycisk SAVE, aby zapisać zmiany lub ESC, aby je anulować.


AUTO ANTENNA CHANGE – automatyczna zmiana anteny w segmencie.


powiększ

Przypomnę, że w każdym segmencie mamy możliwość przypisania ustawień dla ośmiu anten – wyświetlanych na ekranie jako ANT1 do ANT8. Wybranie którejś z anten, powoduje pobranie i zastosowanie ustawień jej dotyczących oraz automatyczne załączenie wyjścia przełącznika antenowego o tym samym numerze, np. wybieramy antenę nr 3 w segmencie, co powoduje podłączana anteny 3 przełącznika antenowego.

NO - antena w segmencie nie będzie automatycznie zmieniana po przejściu na inny segment lub pasmo; pozostaje taka sama jaka była w segmencie który opuściliśmy.
YES - po zmianie segmentu lub pasma, zostanie ustawiona antena z którą segment ten został wcześniej opuszczony.


AUTO OUT ANT 1/2 – automatyczna zmiana wyjściowego gniazda antenowego.

NO - przy zmianie segmentu lub pasma, nie następuje automatyczna zmiana wyjściowego gniazda antenowego ANT1, ANT2. 
YES - po zmianie segmentu, podłączane jest gniazdo zapamiętane w eeprom dla tego segmentu.


AUTO TRACKING – śledzenie zmiany pasma w TRX YAESU.

Praktycznie wszystkie transceivery mają możliwość wysyłania informacji o paśmie na którym aktualnie się znajdują. W radiach YAESU, pasmo zakodowane jest w czterobitowym kodzie BCD. Natomiast w ICOM-ach jest to napięcie, którego wartość zależy od pasma. Zostało to wykorzystane do sprawdzania zgodności pasma w radiu, z pasmem we wzmacniaczu. Niestety, nie można tej funkcji wykorzystać dla radii ICOM, gdyż kodują one dwa pasma (niektóre) jednym napięciem, co uniemożliwia jednoznaczną identyfikację pasma. Automatyczne śledzenie działa tylko wtedy, gdy wzmacniacz nie ma połączenia z radiem w systemie CAT.

NO - funkcja wyłączona. 
YES - funkcja załączona.


AUTO OPERATE – automatyczny powrót do pracy ze sterowaniem z transceivera „OPERATE". 

Chwilowe przekroczenie pewnych parametrów pracy lampy, np. prądów siatek (opisano w punkcie AWARIE), może powodować wyjście wzmacniacza z trybu OPERATE (nie jest możliwe przełączanie nadawanie/odbiór wzmacniacza). Jeżeli funkcja AUTO OPERATE zostanie załączona, to po stwierdzeniu przez układy zabezpieczeń, że parametry pracy lampy wróciły do normy, wzmacniacz automatycznie przełączy się w tryb OPERATE.

NO - funkcja wyłączona
YES - funkcja załączona.


LOCK AMPLIFIER – zablokowanie wzmacniacza przed załączeniem go przez osoby niepowołane, „blokada rodzicielska".

NO - funkcja wyłączona. 
YES - funkcja załączona. Uruchomienie wzmacniacza jest możliwe po wprowadzeniu 3 znakowego kodu, 


SOUND – sygnalizacja dźwiękowa.

Jeżeli załączymy tą funkcję, wykonywanie przez wzmacniacz pewnych operacji sygnalizowane będzie dźwiękiem w postaci znaków telegraficznych. 

NO - funkcja wyłączona. 
YES - funkcja załączona.

 

 
SYGNAŁ OPIS
S "SAVE” - dane zapisano.
NS „NO SAVE” - danych nie zapisano.
C „CLEAR” - dane wymazano.
SW  „SWITCH” - możliwa tylko praca w trybie SWITCH.
OP  „OPERATE” - sygnał generowany kiedy wzmacniacz nie jest załączony na OPERATE, a wymaga tego wywoływana funkcja. 
TUNE  „TUNE” - rozpoczęcie procesu strojenia.
END  „END” - zakończenie procesu strojenia.
ERR  „ERROR” - błąd lub awari.
I2C  błąd transmisji magistrali I2c.
OTS  „OUTSIDE THE SEGMENT” - częstotliwość transceivera poza segmentem ustawionym we wzmacniaczu, tylko przy połączeniu przez CAT  
T  kliknięcie klawiatury.


BRIGHTNEST – jasność podświetlania wyświetlacza LCD.

Wartość regulowana w zakresie od 0 do 100 procent.
Antenna – zmiana opisów anten.

Dla każdej z ośmiu anten możemy przypisać indywidualny opis, który ułatwi jej szybką identyfikację. Opis może składać się maksymalnie z 11 znaków spośród: 

spacja ! „ # $ % & ‘ ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I JK L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { }

Po wywołaniu tego podmenu pojawia się ekran jak poniżej.

powiększ

1. Naciśnij przycisk BANK/BAR, aby przejść do zmiany opisów.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SAVE i naciśnij przycisk BANK/BAR, aby wykasować opisy. Znaki we wszystkich opisach zamieniane są na „-”.
Uwaga: Opisy mazane są natychmiast po naciśnięciu przycisków.
3. Przyciskiem ESC powracamy do ekranu menu głównego.

Po naciśnięciu przycisku BANK/BAR wyświetlany jest opis pierwszej anteny (zdjęcie poniżej) o czym informuje nas napis ANT1 przed nazwą. Nad pierwszym znakiem opisu wyświetlany jest znacznik „€”, informujący nas który znak opisu będzie podlegał zmianie.

powiększ

1. Za pomocą przycisków 1/5 – poprzednia pozycja i 2/6 – następna pozycja, wybieramy pozycję do zmiany. Znacznik nad opisem wskazuje znak podlegający zmianie.
2. Przyciskami 3/7 – poprzedni znak i 4/8 – następny znak, zmieniamy znak. Przytrzymanie przycisku powoduje szybką (co 200 ms) zmianę znaków.
3. Jeżeli chcemy zapamiętać zmiany wciskamy przycisk SAVE. Zapisywany jest (tylko) aktualnie wyświetlany opis i następuje automatyczne przejście do zmiany opisu następnej anteny.
4. Przyciskiem ESC anulujemy dokonane zmiany i automatycznie przechodzimy do zmiany opisu następnej anteny. Oczywiście, przyciśnięcie przycisku ESC bez dokonywania zmian w opisie, także przenosi nas do opisu kolejnej anteny.
5. Po naciśnięciu przycisku SAVE lub ESC przy opisie ostatniej ósmej anteny, powracamy do ekranu menu głównego.


Work Time – czasy pracy wzmacniacza.

W programie mierzone są dwa czasy pracy:
ON POWER – czas załączenia wzmacniacza, nie liczony jest czas przebywania wzmacniacza na STANDBY.
ON HEATING – czas pracy lampy; podano napięcie żarzenia.

powiększ

Wyświetlany format: godziny / minuty / sekundy. Godziny zapisywane są na 3 bajtach > 16 milionów.
Do pokazywanych czasów, nie doliczany jest czas jaki upłynął od momentu ostatniego załączenia przyciskiem POWER. Czas ten będzie zsumowany i zapisany po wyłączeniu wzmacniacza przyciskiem POWER. Jeżeli wzmacniacz wyłączymy wyłącznikiem sieciowym zanim przejdziemy na STANDBY, ostatni zliczony czas zostanie utracony.


Czasy pracy mogą zostać wyzerowane. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SAVE, a następnie naciśnij przycisk BANK/BAR.
Przyciskiem ESC powracamy do ekranu menu głównego.
Set Clock – ustawianie czasu i daty.

W tym podmenu możemy ustawić czas i datę wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego.

Ustawianie czasu.

powiększ

1. Przyciskiem 1/5 zmieniamy godziny (co 1 w górę), a przyciskiem 2/6 minuty.
2. Naciśnij przycisk SAVE, aby nowo ustawiony czas został przesłany do układu zegara. Sekundy są zerowane. Po wysłaniu czasu, nadal pozostajemy na tym ekranie, co pozwala nam na ewentualne, kolejne ustawienie.
3. Naciśnij przycisk ESC, aby przejść do ustawiania daty. Naciśnięcie ESC, bez wcześniejszego zapisania czasu, spowoduje że wprowadzone zmiany nie zostaną przesłane do zegara.Ustawianie daty.

powiększ

1. Ustaw datę za pomocą przycisków: 1/5 – dzień, 2/6 – miesiąc, 3/7 – rok. 4/8 – dzień tygodnia.
2. Naciśnij przycisk SAVE, aby data został przesłana do układu zegara. Po wysłaniu daty pozostajemy na tym ekranie i możemy dokonać ponownego jej ustawienia.
3. Naciśnij przycisk ESC, aby powrócić do ekranu menu głównego. Jeżeli wcześniej data nie została wysłana do układu zegara przyciskiem SAVE, zostanie ona utracona.Clr USER – kasowanie ustawień użytkownika.

Podczas eksploatacji wzmacniacza w pamięci eeprom zapisywane są różnego rodzaju informacje. W tym podmenu możemy przywrócić do wartości początkowych (fabrycznych) dane zmienione w procesach strojenia w trybie AUTO / MANUAL / MEMORY, a mianowicie: położenie kondensatorów, ustawienia anten przełącznika, anten w segmentach i w pasmach, konfiguracje gniazd wejściowych (sterujących z TRX) i wyjściowych ANT1, ANT2.

powiększ

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SAVE, a następnie naciśnij przycisk BANK/BAR. Pojawia się napis „WAIT” i wyświetlany jest numer aktualizowanej komórki pamięci eeprom. Po zakończeniu procesu, następuje automatyczny powrót do ekranu menu głównrgo.
2. Naciśnij przycisk ESC, aby powrócić do ekranu menu bez dokonywania zmian.


TRX-com – komunikacja z transceiverami.

Wszystkie nowe radia, a i większość starszych modeli, ma możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. Odbywa się to najczęściej z użyciem interfejsu RS232 i odpowiedniego protokołu transmisji . Na tylnej ściance obudowy wzmacniacza znajduje się gniazdo łącza szeregowego RS232 (REMOTE CONTROL). Docelowo, przewidziane ono jest do podłączenia zewnętrznego panelu sterującego, w którym między innymi znajdować się będą interfejsy CAT (dla różnych typów radii). Na ten moment, do tego gniazda podłączamy interfejs odpowiedni dla radia (radii), z którymi ma współpracować wzmacniacz.

Układ automatycznego strojenia, może pracować bez komunikacji pomiędzy wzmacniaczem a radiem. Jednak pewne operacje, np. regulacja mocy sterującej muszą być dokonane i nadzorowane przez operatora. Dlatego, jeżeli istnieje możliwość połączenia urządzeń należy to zrobić. Zapewni to pełną automatyzację sterowania i strojenia oraz bezpieczniejszą eksploatację wzmacniacza się będą interfejsy CAT (dla różnych typów radii). Na ten moment, do tego gniazda podłączamy interfejs odpowiedni dla radia (radii), z którymi ma współpracować wzmacniacz.

Aby mogło nastąpić nawiązanie połączenia pomiędzy urządzeniami musimy ustawić odpowiednie parametry transmisji we wzmacniaczu jak i w transceiverze. MUSIMY, ponieważ program nie rozpoznaje automatycznie (jak na razie) typu podpiętego radia o pełną automatyzację sterowania i strojenia oraz bezpieczniejszą eksploatację wzmacniacza się będą interfejsy CAT (dla różnych typów radii). Na ten moment, do tego gniazda podłączamy interfejs odpowiedni dla radia (radii), z którymi ma współpracować wzmacniacz.

Po wywołaniu tego podmenu ukazuje się ekran jak poniżej.

powiększ

Na ekranie widzimy trzy osobne zestawy ustawień: ICOM, YAESU, KENWOOD/OTHER. Każdy zestaw powiązany jest z odpowiadającym mu wejściem sterującym (ICOM, YAESU, KENWOOD/OTHER) , które to wybieramy przyciskiem ESC/INPUT. Oznacza to, że jeżeli np. ustawimy wejście sterujące ICOM, to program będzie próbował nawiązać połączenie z transceiverem, używając protokołu komunikacji CAT firmy ICOM i z parametrami (adres radia, szybkość transmisji) ustawionymi w tym podmenu w pozycji ICOM.

Zmiany parametrów dokonujemy indywidualnie dla każdego z wejść naciskając odpowiednio przycisk M1 dla ICOM, M2 dla YAESY oraz M3 dla KENWOOD/OTHER. Pojawia się jeden z poniższych ekranów:

powiększ powiększ powiększ

1. Przyciskami 1/5 i 2/6 wybieramy typ radia. Zostały one usystematyzowane rosnąco według numerów w nazwie fabrycznej. Po naciśnięciu przycisku 1/5 pojawia się radio z niższym numerem, a po 2/6 z wyższym. Przy zmianie radia, oprócz jego numeru, przywoływana i wyświetlana jest domyślna (fabryczna ) prędkość transmisji, a w przypadku radii ICOM, także adres transceivera.

Lista radii:
ICOM: 7000, 703, 706, 706MKII, 706MKIIG, 707,718, 7200, 725, 726, 728,729, 735, 736, 737,738, 7400, 7410, 746, 746PRO, 751A, 751A(P), 756, 756PRO, 756PROII, 756PROIII, 7600, 761, 765, 7700, 774DSP, 7800, 771, 9100.

YAESU: 100, 1000D, 1000MPV, 2000, 450, 600, 817, 840, 847, 857, 890, 897, 900, 920, 950, 990, DX5000, DX9000. 

KENWOOD/OTHER: 140S, 2000, 440S, 450S, 480S, 50S, 570, 590, 60S, 680S, 790, 850, 870, 940S, 950. 
TEN-TEC: Argo, Eagle, Jupiter, OMNI7Ra, OMNI7Re, Oroin.
ELECTRAFT K2, ELECTRAFT K3, Flex POSDR, Perseus, SDR-RADIO. 
 
2. Ustawienia adresu dla radii firmy ICOM, dokonujemy przyciskami 3/7 – niższy adres i 4/8 – wyższy adres, w zakresie od H01 do H7F. Adresowanie dotyczy tylko radii ICOM.
3. Prędkość transmisji zmieniamy przyciskami: M1 – mniejsza prędkość, M2 – większa prędkość.

Dostępne prędkości: 1200, 4800, 9600, 19200, 34400, 57600, 115200 bps.
 
4. Naciśnij przycisk SAVE, aby zapisać ustawienia.
5. Naciśnięcie przycisku ESC, powoduje powrót do głównego ekranu ustawień parametrów komunikacji, bez zapamiętania dokonanych zmian.
6. Powrót do ekranu menu głównego nastąpi także po naciśnięciu przycisku ESC.


Key Lock – hasło blokowania wzmacniacza.

Wzmacniacz może zostać zabezpieczony hasłem przed załączeniem go przez osoby postronne. Jeżeli parametr LOCK ANPLIFIER (MENU -> Settings) ustawimy na „YES” to przy próbie załączenia wzmacniacza przyciskiem POWER, będziemy musieli wprowadzić 3 znakowe hasło html> sji, a w przypadku radii ICOM, także adres transceivera.

Hasło składa się z kombinacji 3 dowolnych przycisków, spośród: BANK/BAR, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8, SAVE, MEMO1, MEMO2, MEMO3, MEMO4, OPR, TUNE, ATT, A1/2, A/M.

Poniżej przedstawiono ekran ustawiania hasła:

powiększ

1. Znak „kreski” wskazuje, że dla tej pozycji nie przypisano przycisku.
2. Wprowadź hasło, naciskając po kolei trzy przyciski. Wciśnięcie przycisku sygnalizowane jest zmianą znaku „kreski” na literę „X” oraz jeżeli włączony jest głośnik, sygnałem kliknięcia (telegraficzne „T”).
3. Jeżeli wprowadzony został zły znak, możemy rozpocząć wpisywanie hasła od początku, naciskając przycisk MENU.
4. Przyciskiem ESC, wychodzimy bez zapisu hasła do ekranu menu głównego.
5. Po wprowadzeniu trzeciego znaku hasła, wyświetlany jest ekran jak poniżej.
6. Naciśnij SAVE, aby zapisać hasło lub ESC, aby powrócić bez zapisu hasła do ekranu menu głównego.


MENU SERWISOWE

Failures – awarie

W momencie wykrycia lub zgłoszenia awarii, jej numer jest zapisywany w nieulotnej pamięci eeprom. Przechowywane jest dziesięć ostatnich zdarzeń. Jeżeli przekroczona zostanie ta ilość, numery awarii przesuwane są w dół, najstarsza awaria zostaje skasowana, a na pierwszą pozycję wpisywany jest numer zaistniałej awarii.

powiększ

1. Awarie można skasować. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SAVE, a następnie naciśnij przycisk BANK. Awarie zostaną skasowane natychmiast po wciśnięciu kombinacji przycisków.
2. Naciśnij przycisk ESC, aby powrócić na ekran menu serwisowego.

Wyświetlane awarie: NR - numer awarii w programie
NR WYŚWIETLACZ LCD OPIS
0 ------------------ pusta pozycja (brak awarii)
1 Low anode voltage za niskie napięcie anody
2 High anode voltage za wysokie napięcie anody
3 High anode current za duży prąd anody
4 Low grid 1 voltage za niskie napięcie siatki sterującej
5 High grid 1 volrage za wysokie napięcie siatki sterującej
6 High grid 1 current za duży prąd siatki sterującej
7 Low grid 2 voltage za niskie napięcie siatki przyspieszającej
8 High grid 2 voltage za wysokie napięcie siatki przyspieszającej
9 High grid 2 current za duży prąd siatki przyspieszającej
10 Low heater voltage za niskie napięcie żarzenia
11 High heater voltage za wysokie napięcie żarzenia
12 Low htr curr tube 1 brak prądu żarzenia - lampa 1
13 High htr cur tube 1 za duży prąd żarzenia - lampa 1
14 Low htr curr tube 2 brak prądu żarzenia - lampa 2
15 High htr cur tube 2 za duży prąd żarzenia - lampa 2
16 Low mains voltage za niskie napięcie sieci zasilającej 
17 High mains voltage za wysokie napięcie sieci zasilającej
18 High RF anode volt za duże napięcie w.cz. anody
19 Max temp tube - DS maksymalna temperatura lampy - DS18B20
20 Max temp tube – LM maksymalna temperatura lampy - czujnik analogowy
21 Damaged DS - tube uszkodzony czujnik temperatury lampy - DS18B20
22 Damaged LM – tube uszkodzony czujnik temperatury lampy - analogowy
23 Damaged DS – PD uszkodzony czujnik temperatury - detektor fazy - DS18B20
24 Damaged DS – electr uszkodzony czujnik temperatury - elektronika - DS18B20
25 Damaged DS – radia uszkodzony czujnik temperatury - radiator - DS18B20
26 Damaged fan – tube brak obrotów wentylatora lampy
27 Damaged fan – elect brak obrotów wentylatora elektroniki
28 Level volt +5V CPU niewłaściwy poziom napięcia 5V_CPU - zasilanie procesorów
29 Level voltage +5V niewłaściwy poziom napięcia 5V
30 Level volt +12V SB niewłaściwy poziom napięcia 12V standby
31 Level voltage +12V niewłaściwy poziom napiecia 12V
32 Level volt +12V SRV niewłaściwy poziom napiecia 12V zasilania silników krokowych
33 Level voltage +24V niewłaściwy poziom napiecia 24V
34 Level voltage +44V niewłaściwy poziom napiecia 44V
35 Damaged posit. - 0 
pozycjoner nie wskazuje żadnego pasma
36 Damaged servo PLATE awaria silnika kondensatora anodowego
37 Damaged servo LOAD awaria silnika kondensatora antenowego
38 Damaged posit. – 2 
pozycjoner wskazuje więcej niż jedno pasmo
39 Damaged poten PLATE
uszkodzony potencjometr pozycji kondensatora anodowego
40 Damaged poten LOAD 
uszkodzony potencjometr pozycji kondensatora antenowego
41 Damaged sensor IC1 uszkodzony czujnik pozycji kondensatora anodowego - minimum 
42 Damaged sensor IC2 uszkodzony czujnik pozycji kondensatora anodowego - maksymun
43 Damaged sensor IC3 uszkodzony czujnik pozycji kondensatora antenowego - minimum
44 Damaged sensor IC4 uszkodzony czujnik pozycji kondensatora antenowego - maksymum
45 I2C transm. QskCPU brak komunikacji z procesorem kluczowania
46 I2C transm. AtuCPU brak komunikacji z procesorem tunera
48 Steps – left PLATE 
błąd kroków - obrót w lewo silnika kondensatora anodowego
49 Steps – right PLATE 
błąd kroków - obrót w prawo silnika kondensatora anodowego
50 Steps – left LOAD błąd kroków - obrót w lewo silnika kondensatora antenowego
51 Steps – right LOAD błąd kroków - obrót w prawo silnika kondensatora antenowego
52 Waiting time – atu zbyt długi czas oczekiwania na odpowiedź procesora tunera antenowego
53 Incorrect data –all przesłanie błędnych danych (spoza dozwolonego zakresu)
54 Max temp PD - DS maksymalna temperatura w module detektora fazy  -  DS18B20
55 Max temp electr.-DS maksymalna temperatura w komorze elektroniki I transformatorów
56 Max temp rad. – DS maksymalna temperatura radiatora stabilizatorów napięć
63 Failure QSK proc. awaria w procesorze kluczowania (ogólna)
65 No readings pot-atu - brak odczytu potencjometrów położeń kondensatorów
66 Error first data błędne pierwsze dane - start procesora tunera antenowego
99 Com. error ATU->CPU błąd komunikacji: procesor tunera do procesora głównegoSet Param – ustawianie parametrów (zabezpieczająco - sterujących

W tym podmenu ustawiamy wartości parametrów zabezpieczeń i sterowania, których wartości nie zostały na stałe wpisane w program. Możliwość ich zmiany pozwala na zastosowanie, np. transformatorów dających inne napięcie anodowe czy inny układ chłodzenia, bez ingerencji w kod programu.

1. Przyciskiem UP zwiększamy wartość parametru lub ustawiamy „YES”, a przyciskiem DOWN zmniejszamy wartość lub ustawiamy „NO”.
2. Naciśnij przycisk ESC, aby przejść do ustawiania następnego parametru.
3. Po naciśnięciu przycisku ESC będąc na ostatnim ekranie (UNLOCK DISPLAY ATU), pojawia się pytanie czy zapisać dane.
4. Naciśnij przycisk SAVE aby zapisać zmiany lub ESC aby je anulować.

 
powiększ   powiększ

MIN anode voltage - minimalne napięcie anody (800V – 2300V)
MAX anode voltage - maksymalne napięcie anody (1000V – 2800V)
MAX anode current - maksymalny prąd anody (100 mA – 1400mA)
MAX grid 1 current - maksymalny prąd siatki sterującej (1mA – 13mA)
MAX grid 2 c ać dane - maksymalny prąd siatki przyspieszającej (1mA – 80mA)
MAX RF voltage - maksymalne napięcie w.cz. anody (TEST 100V – 3500V)
Minutes – Heating - minuty czasu rozgrzewania (0 – 9 minut)
Second – Heating - sekundy czasu rozgrzewania (0 – 59 sekund)
MAX temp. Tube - maksymalna temperatura powietrza nad lampą (40 – 125 stopni Celsjusza) /span>
Start fan – tube - w trybach AUTO / MANUAL / MEMOWY temperatura przy której (i mniejszej) wentylator chłodzenia lampy obraca się najmniejszą prędkością. W trybie SWITCH przy temperaturze o 2 stopnie mniejszej od ustawionej w tym parametrze,  wentylator jest wyłączany.  (20 – 34 stopni Celsjusza)
High fan – tube - temperatura od której wentylator chłodzenia lampy obraca się z maksymalną prędkością. (35 – 50 stopni Celsjusza) 
MAX temp. electr. - maksymalna temperatura w komorze elektroniki i transformatorów. (40 – 100 stopni Celsjusza)
Start fan - electr. - przy tej (i mniejszej) temperaturze wentylator chłodzenia elektroniki i transformatorów obraca się z minimalną prędkością  (20 – 34 stopni Celsjusza)
High fan - electr. - temperatura od której wentylator chłodzenia elektroniki i transformatorów obraca się z maksymalną prędkością. (35 – 50 stopni Celsjusza)
MAX temp. detector - maksymalna temperatura w module detektora fazy (pod lampą).     (40 – 100 stopni Celsjusza)
MAX temp. radiator - maksymalna temperatura radiatora stabilizatorów niskich napięć. (40 – 100 stopni Celsjusza)
MAX RFL power - maksymalna moc odbita (100W – 400W)
UNLOCK ADC READINGS zezwolenie na wyświetlanie odczytów przetwornika A/D na ekranie ADC READINGS w MENU -> MENU SERVICE, dotyczących parametrów napięć, prądów - zobacz ADC READINGS.
NO - nie wyświetlaj odczytów
YES - wyświetlaj odczyty

Zmiana poniższych parametrów możliwa jest tylko po wywołaniu MENU kiedy wzmacniacz jest na STANDBY.

ADDITIONAL FAN 1 - załączenie/wyłączenie dodatkowego wentylatora podłączonego do gniazda J711 w module detektorze fazy (700).

NO - wyłącz wentylator
YES - załącz wentylator

ADDITIONAL FAN 2 - załączenie/wyłączenie dodatkowego wentylatora podłączonego do gniazda J710 w module detektorze fazy (700).

NO - wyłącz wentylator
YES - załącz wentylator

HIGH VOLTAGE block – zablokowanie układu zabezpieczeń i zgłaszania awarii, w przypadku nieprawidłowych wartości napięcia anody, siatki sterującej i przyspieszającej. Blokada wykorzystywana była podczas uruchamiania, w celu umożliwienia testów wzmacniacza dla różnych wartości napięć (spoza dozwolonych dla normalnej eksploatacji) anody i siatek. 

NO - blokada wyłączona
YES
- blokada załączona

Uwaga: Po wyłączeniu wzmacniacza wyłącznikiem głównym, flaga jest kasowana (nie jest zapamiętywana w pamięci nieulotnej). Ma to na celu zapobiegnięciu sytuacji, gdybyśmy zapomnieli o przestawieniu flagi i eksploatowali wzmacniacza z wyłączoną kontrolą napięć anody i siatek, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia wzmacniacza uruchamiania, w celu umożliwienia testów wzmacniacza dla różnych wartości napięć (spoza dozwolonych dla normalnej eksploatacji) anody i siatek.


QUIESCENT CURREN – załączenie funkcji ustawiania prądów spoczynkowych lampy. Zobacz ustawianie prądów spoczynkowych.

NO - funkcja wyłączona
YES - funkcja załączona

Uwaga: Podczas ustawiania prądów, procesor nie steruje przełączaniem zasilacza siatki sterującej – wykonywane jest to ręcznie przez użytkownika. Dlatego, aby zmniejszyć ryzyko zniszczenia lampy (np. przypadkowe wywołania funkcji i załączenie lampy na któryś z prądów), oprócz licznika czasu ustawiania prądu, funkcja jest wyłączana (flaga ustawiana na „NO”) w przypadku: wyjścia z funkcji ustawiania prądów lub wyłączeniu wzmacniacza wyłącznikiem głównym.


UNLOCK DISPLAY ATU – zezwolenie na wyświetlanie informacji na dodatkowym wyświetlaczu LCD dołączonym do modułu tunera antenowego (atuCPU). Po ustawieniu tej flagi, do LCD wysyłane będą dane zgodnie z wybranym w następnym punkcie ekranem.

NO - wyświetlacz wyłączony
YES - wyświetlacz włączony

Uwaga: Wysyłanie danych do wyświetlacza LCD jest operacją czasochłonną, która wpływa na szybkość wykonywania programu głównego procesora i może powodować wolniejsze wykonywanie niektórych operacji. Po wyłączeniu wzmacniacza wyłącznikiem głównym flaga jest kasowana (ustawiana na „NO”).


ATU SCREEN NUMBER – numer ekranu z danymi pokazywanymi na dodatkowym wyświetlaczu LCD.  (1 - 12).

Na wyświetlaczu o rozdzielczości 2x20 znaków nie można wyświetlić na raz zbyt wiele informacji, dlatego dane zostały posegregowane  i pokazywane są na kilku ekranach. Numer ekranu przesyłany jest do procesora tunera (atuCPU) po ustawieniu na „YES” parametru UNLOCK DISPLAY ATU i załączeniu wzmacniacza do trybu SWITCH. Jeżeli do modułu tunera antenowe podłączymy dodatkową klawiaturę (opis – 600 wyświetlacz i klawiatura), to za pomocą przycisku S3 (na tej klawiaturze) możemy przejść na następny ekran, a przyciskiem S1 na poprzedni.

Poniżej przedstawiono przykładowy ekran nr 1. Wyświetlane informacje wykorzystywane są tylko podczas uruchamiania wzmacniacza, w celu np. sprawdzeniu poprawności przesyłanych danych z/do procesora głównego, pomiaru częstotliwości, itp., dlatego nie opisuję ich dokładnie. Analizując źródło programu procesora tunera antenowego, można się łatwo zorientować co jest wyświetlane na poszczególnych ekranach.

powiększ

1  - stan załączenia PA: 1- STANDBY, 2 – tryb SWITCH, 3 – załączony na jeden z trybów AUTO/MANUAL/MEMORY.
2 - wybrany tryb pracy: 1 – AUTO, 2 – MANUAL, 3 - MEMORY.
3 - wybrane wejście z którego sterowany będzie wzmacniacz: 1 – ICOM, 2 - YAESU, 3 – OTHER.
4 - parametr „AUTO TRACKING”: 0 – nie śledź pasma w TRX, 1 – śledzenie zmiany pasma w TRX (zobacz opis parametru AUTO TRACKING).
5 - stan pracy „OPERATE”: 0 – bez sterowania z transceivera (QRP), 1 – wzmacniacz sterowany (QRO).
6 - stan wejściowego tłumika 6dB: 0 – wyłączony, 1 – załączony.
7 - status procesu strojenia: 0 – wzmacniacz nie jest w trybie strojenia (AUTO/MANUAL), 1 - wzmacniacz na strojeniu.
8 - pasmo pracy: 1 – 160m, 2 – 80m, 3 – 40m, 4 – 30m, 5 – 20m, 6 – 17m, 7 – 15m, 8 – 12m, 9 – 10m.
9 - pozycja kondensatora anodowego – liczba kroków 15 - 645.
10 - pozycja kondensatora antenowego – liczba kroków 15 - 645.
11 - numer segmentu w ustawionym paśmie: od 1 do 7 w zależności od pasma.


Readings – maksymalne odczyty

Niektóre mierzone parametry, a dokładnie ich maksymalne wartości, zapamiętywane są w pamięci eeprom. Wyświetlenie ich na tym ekranie, pozwala nam w pewnym sensie zorientować się o osiągach jak i nieprawidłowościach pracy wzmacniacza.

1. Jeżęli chcesz wymazać maksymalne odczyty, wciśnij i przytrzymaj przycisk SAVE, a następnie naciśnij przycisk BANK. Dane kasowane są natychmiast po naciśnięciu kombinacji przycisków.
2. Naciśnij przycisk ESC, aby powrócić do ekranu menu serwisowego.

powiększ

Wyświetlane parametry (maksymalne):
1. Napięcie anody
2. Prąd anody
3. Prąd siatki sterującej
4. Prąd siatki przyspieszającej
5. Napięcie w.cz. na anodzie
6. Wyjściowa moc padająca (FWD)
7. Temperatura powietrza nad lampą
8. Temperatura w w komorze elektroniki i transformatorówDS18B20 – czujniki temperatury

Pomiar temperatury układów wzmacniacza, realizowany jest z użyciem cyfrowych czujników DS18B20. Każdy czujnik DS18B20 ma przypisany (fabrycznie) indywidualny adres, który musi być znany, aby możliwe było odczytywanie z niego temperatury. W tym podmenu możemy odczytać adresy czujników, wpisać je ręcznie, zrobić kopię adresów oraz przywrócić zapamiętane wcześniej adresy.
Przypomnę, że pomiary temperatur są jednym z ważniejszych elementów układu zabezpieczeń. Uszkodzenie lub brak odczytów z czujników pomiaru temperatury powietrza nad i pod (detektor fazy) lampą, pozwala na pracę tylko w trybie przełącznika antenowego (SWITCH).  Natomiast, uszkodzenie lub brak odczytów z czujnika temperatury elektroniki i transformatorów lub radiatora stabilizatorów niskich napięć, całkowicie uniemożliwia korzystanie z urządzenia.

powiększ

1. Wybierz funkcję naciskając odpowiedni przycisk:
M1 – Read - automatyczny odczyt adresów,
M2 – Set manual - ręczne wpisanie adresów,
M3 – Restore - przywrócenie adresów,
M4 –  Backup - kopia zapasowa adresów.
2. Naciśnij przycisk ESC, aby powrócić do ekranu menu serwisowego.

Uwaga: Wywołanie podmenu odczytu adresów czujników, możliwe jest tylko wtedy, kiedy wzmacniacz jest na STANDBY.


READ - automatyczny odczyt adresów

Niestety, nie jest to w 100% automatyczny odczyt. Wszystkie (cztery) czujniki podłączone są do jednej magistrali 1-wire. Podczas odczytu adresu ID, tylko ten czujnik którego adres chcemy odczytać, może być podłączony do magistrali; pozostałe MUSZĄ być odłączone. Co prawda jest możliwość odczytywania po kolei adresów kilku czujników wpiętych w magistralę 1-wire, ale nie mamy wpływu na kolejność odczytów, co mogłoby doprowadzić do zamiany funkcji czujnika, a w konsekwencji nawet do uszkodzenia wzmacniacza.


Odczyt adresów „na stole”

Podczas budowy wzmacniacza, adresy montowanych czujników możemy odczytać wykorzystując tylko dwa moduły: główny i wyświetlacza.

1. Łączymy moduł główny (500) z modułem wyświetlacza i klawiatury (50) oraz podłączamy zasilanie do modułu głównego.  
2. Ustaw na „włączony” drugą sekcję przełącznika SW502 (zobacz schemat 9 modułu 500).  
3. Wejdź w podmenu „Automatyczny odczyt adresów”. Po naciśnięciu przycisku M1 pojawi się ekran jak poniżej.  

 
powiększ

4. Podłącz do gniazda J523 układ DS18B20 przewidziany dla pomiaru temperatury lampy.
5. Naciśnij przycisk MENU; pojawia się ekran jak poniżej. Jeżeli odczyt zakończył się powodzeniem, to wyświetlany jest adres układu: 8 liczb w kodzie heksadecymalnym. Przy braku układu lub jego błędnym odczycie zamiast adresu, pojawia się napis „no sensor”.

 
powiększ

6. Naciśnij przycisk ESC, aby przejść do odczytu następnego układu.
7. Podłącz po kolei czujniki (zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie): detektora fazy, elektroniki, radiatora i wykonaj kroki 5 i 6.
8. Po odczycie ostatniego (czwartego) układu i naciśnięciu przycisku ESC pojawi się ekran z pytaniem czy zapisać odczytane adresy.

 
powiększ

9. Naciśnij przycisk SAVE, aby zapisać adresy układów lub ESC, aby anulować operację.
10. W pamięci eeprom nadpisywane są tylko adresy układów dla których operacja odczytu przebiegła prawidłowo. Dla błędnie odczytanych układów, nie jest dokonywana żadna modyfikacja w przestrzeni pamięci eeprom dla nich przewidzianych.
11. Jeżeli nie udało się poprawnie odczytać żadnego z układów, nie jest wyświetlany ekran z pytaniem o zapis adresów do eeprom, ale następuje powrót do ekranu głównego odczytu adresów.
12. Możliwe jest także odczytanie adresu, np.  jednego (dwóch, trzech) czujnika. Odczyt adresu nieinteresującego nas układu, możemy pominąć naciskając przycisk ESC na ekranie tego czujnika. Przestrzeń adresowa w pamięci eeprom przewidziana dla pominiętych czujników, nie jest modyfikowana.


Odczyt adresów czujników w układzie wzmacniacza.

W działającym, całkowicie zmontowanym wzmacniaczu, operacja odczytu adresów wymaga demontażu modułu wyświetlacza oraz tunera antenowego, aby można było dostać się do przełącznika wyboru czujnika, zamontowanego na płytce modułu głównego.

1. Wywołaj funkcję odczytu naciskając przycisk M1
Załączany jest transformator niskich napięć TR3 i zasilacze napięć pomocniczych STANDBY. 
2. Ustaw na „włączony” czwartą sekcję przełącznika SW502 (pozostałe „wyłączone”) i dokonaj odczytu adresu, naciskając przycisk MEMO.
3. Naciśnij przycisk ESC aby przejść do odczytu układu detektora fazy.
4. Ustaw na „włączony” trzecią sekcję przełącznika SW502 (pozostałe „wyłączone”) i dokonaj odczytu adresu, naciskając przycisk MEMO.
5. Naciśnij przycisk ESC aby przejść do odczytu układu elektroniki,
6. Ustaw na „włączony” drugą sekcję przełącznika SW502 (pozostałe „wyłączone”).

Uwaga: Linie sygnałowe układów czujnika temperatury elektroniki i radiatora, połączone są ze sobą i doprowadzone do gniazda J523.

7. Odłącz przewód łączący układ czujnika temperatury elektroniki z czujnikiem radiatora, tak żeby do gniazda J523 podłączony był tylko czujnik temperatury elektroniki.
8. Dokonaj odczytu adresu, naciskając przycisk MEMO, a następnie wciśnij ESC, aby przejść do odczytu czujnika radiatora.
9. Odłącz czujnik elektroniki od gniazda J523 i w to miejsce podłącz czujnik radiatora.
10. Dokonaj odczytu adresu, naciskając przycisk MEMO, a następnie wciśnij ESC, aby przejść do ekranu zapisu adresów do eeprom. Zapisz nowe odczyty naciskając przycisk SAVE lub anuluj przyciskiem ESC.
11. Tak samo jak dla odczytu adresów „na stole”, dla błędnych odczytów czy pominiętych układów, nie są dokonywane zmiany w pamięci eeprom. Możemy także dokonać odczytu interesującego nas układu, pomijając pozostałe układy przyciskiem ESC.
12. Po dokonaniu odczytów, wszystkie sekcje przełącznika SW502 ustawiamy na „włączony” oraz przywracamy połączenie kablowe pomiędzy czujnikiem elektroniki i radiatora.


Set manual - ręczne wpisanie adresu

Wymiana uszkodzonego czujnika temperatury DS18B20 z wykorzystaniem funkcji „automatycznego odczytu adresów”, może być kłopotliwa ze względu na potrzebę demontażu płytki modułu głównego i wyświetlacza. Jeżeli odczytaliśmy adresu ID w innym układzie lub po prostu go znamy, możemy wykorzystać opisaną tutaj funkcję i ręcznie wprowadzić adres do pamięci eeprom.

Po naciśnięciu przycisku M2 na głównym ekranie odczytów adresów, pojawia się ekran jak poniżej.

 
powiększ

1. W zależności dla którego czujnika chcesz wprowadzić adres, naciśnij przycisk M1, M2, M3 lub M4.
2. Naciśnij przycisk ESC, aby powrócić na ekran główny odczytu czujników temperatury

Na ekranie wyświetlany jest adres czujnika (w kodzie heksadecymalnym, odczytany z pamięci eeprom), który został wybrany do zmiany.

 
powiększ

1. Przyciskami 1/5 – poprzednia i 2/6 – następna, wybieramy pozycję która będzie zmieniana – nad nią wyświetlany jest znacznik.
2. Przyciskami 3/7 – mniejsza i 4/8 – większa, zmieniamy wartość liczbową (0 – 255) – wyświetlana w kodzie heksadecymalnym.
3. Po naciśnięciu przycisku SAVE, pojawia się pytanie czy zapisać zmiany. Naciśnij ponownie przycisk SAVE, aby adres został zapisany (nadpisany) do pamięci eeprom lub przycisk ESC, aby anulować operację bez zapisu.
4. Naciśnij przycisk ESC, aby powrócić na ekran główny odczytu adresów czujników temperatur.(bez zapisu).Restore - przywrócenie adresów

Używając tej funkcji, możemy przywrócić zapisane wcześniej funkcją backup adresy ID czujników temperatury DS18B20.

 
powiększ

1. Naciśnij przycisk SAVE, aby przywrócić adresy. Następuje przepisanie danych z obszaru komórek w eeprom przewidzianych dla backapu, do głównego obszaru adresów ID czujników.
2. Naciśnij przycisk ESC, aby anulować operację.


Backup - kopia zapasowa adresów

Adresy ID czterech czujników temperatury DS18B20, przechowywane są na 32 bajtach (4 x 8 bajtów) nieulotnej pamięci eeprom. Wszystkie operacje odczytu i zapisu adresów czujników odbywają się bezpośrednia na zawartości tych komórek. Błąd wykonany podczas modyfikacji adresów, może doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania wzmacniacza lub nawet niemożności jego uruchomienia. Dlatego, zanim zaczniemy wykonywać operację związane z adresami czujników temperatury, warto zrobić ich kopię zapasową przy poprawnie funkcjonującym wzmacniaczu. 
Efektem wywołania funkcji backapu, jest stworzenie obrazu komórek przechowujących adresy ID czujników, w innym obszarze pamięci eeprom.

 
powiększ

1. Naciśnij przycisk SAVE, aby wykonać kopię zapasową lub ESC, aby anulować operację.


Clr SET – przywracanie ustawień

W tym podmenu możemy przywrócić do wartości początkowych (fabrycznych), parametry zmienione w podmenu Settings – ustawianie parametrow oraz Set Param – ustawianie parametrów (zabezpieczająco – sterujących).

 
powiększ

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SAVE, a następnie naciśnij przycisk BANK. Pojawia się napis „WAIT” i wyświetlany jest numer aktualizowanej komórki pamięci eeprom. Po zakończeniu procesu, następuje automatyczny powrót do ekranu menu serwisowego.
2. Naciśnij przycisk ESC, aby powrócić do ekranu menu serwisowego bez dokonywania zmian.


 ADC read – odczyty przetwornika A/D mikrokontrolera

Funkcja ta może być wywołana tylko z trybu SWITCH. Pozwala ona zobaczyć wartość liczbową pobraną przez program z rejestru odczytu przetwornika A/D, dotyczącą mierzonych parametrów. Ułatwia to wykonanie korekt czy przeliczeń odczytanej wartości z przetwornika, na wartość rzeczywistą parametru, np. napięcia czy prądu.

W poszczególnych kolumnach wyświetlane są : nazwa mierzonego parametru, wartość odczytana przez 10 - bitowy przetwornik A/C procesora (0 - 1023), wyliczona (rzeczywista) wartość mierzonego parametru w jednostkach dla niego przewidzianych (mA, A, V, obr/min, stopnie Celsjusza).

Uwaga.  W trybie SWITCH wyłączone są transformatory wysokich napięć (TR1, TR2) i zasilacz żarzenia lampy. Dlatego w programie zablokowano wyświetlanie odczytów dla parametrów Uan, Ian, Ug1, Ig1, Ug2, Ig2, Uht, Ih1, Paav i Ih2. Przy nich wyśwetla się napis "no reading". Jeżeli z jakichś powodów chcemy odblokować ich wyświetlanie, należy ustawić flagę UNLOCK ADC READINGS na "YES" (MENU -> MENU SERVICE -> Set Param).

Przyciskiem ESC, powracamy do ekranu menu serwisowego.

powiększ

Uan - napięcie anody [V]
Ian - prąd anody [mA]
Ug1 - napięcie siatki sterujące [V]
Ig1 - prąd siatki sterującej [mA]
Ug2 - napięcie siatki przyspieszającej [V]
Ig2  - prąd siatki przyszpieszającej [mA]
Uht - napięcie żarzenia [V]
Ih1 - prąd żarzenia – lampa 1 [A]
Paav - napięcie w.cz. na anodzie [V]
Ih2 - prąd żarzenia – lampa 2 [A]
Fwin - wejściowa moc padająca (z TRX) – wzmacniacz logarytmiczny AD8309 [W]
Rfin - wejściowa moc odbita (z TRX) – wzmacniacz logarytmiczny AD8309 [W]
Fwdo - wyjściowa moc padająca [W]
Rflo - wyjściowa moc odbita [W]
Pfwo - szczytowa wyjściowa moc padająca [W]
Prfo - szczytowa wyjściowa moc odbita [W]
5vcp - napięcie zasilania procesorów +5V [V]
5v - napięcie zasilania +5V [V]
12v - napięcie zasilania +12V [V]
12sb - napięcie zasilania +12V; standby [V]
12sr - napięcie zasilania silników krokowych  +12V [V]
24v - napięcie zasilania +24V [V]
44v - napięcie zasilania +44V [V]
Netv - napięcie sieci zasilającej [V]
Blor - obroty wentylatora chłodzenia lampy [obr/min]
Fanr - obroty wentylatora chłodzenia elektroniki i transformatorów [obr/min]
Inp - sterująca moc wejściowa [W]
TtLM - temperatura powietrza nad lampą – czujnik analogowy LM335
Ttb - temperatura powietrza nad lampą – czujnik cyfrowy DS18B20
Tpd - temperatura w układzie detektora fazy – pod lampą - DS18B20
Tel  - temperatura w komorze elektroniki i transformatorów - DS18B20
Tra - temperatura radiatora stabilizatorów niskich napięć - DS18B20


REL test - test przekaźników przełączania nadawanie/odbiór

Dla uzyskania prawidłowej pracy wzmacniacza, zwłaszcza QSK, bardzo ważne są prawidłowe czasy przełączania
się przekaźników głównych z nadawania na odbiór i na odwrót.

1. Naciśnij przycisk DOWN, aby rozpocząć test.
2. Na ekranie wyświetlany jest czas w ms, przełączania się zestyków z położenia odbioru na nadawanie (RX/TX), oraz z nadawania na odbiór (TX/RX).
3. Jeżeli podczas testu nie można ustawić zestyku przekaźnika na właściwej pozycji, sygnalizowane jest to napisem „POS”. Przyczyną tego może być, np. uszkodzenie zestyku czy cewki przekaźnika lub elementu automatyki ich sterowania i pomiaru.
4. Jeżeli czas przełączania zestyków jest dłuższy od 50 ms, wyświetlany jest napis „OL”.
5. Powrót do menu następuje po naciśnięciu przycisku ESC.

 
powiększ   powiększ


SYSTEM OBSŁUGI AWARII

Mikrokontrolery sprawują nadzór nad pracą większości układów wzmacniacza. Jeżeli stwierdzona zostanie jakaś nieprawidłowość w funkcjonowaniu, zgłaszana jest awaria i podejmowane są odpowiednie działania mające na celu nie dopuszczenie do uszkodzenia wzmacniacza. Procesor główny (mainCPU) nadzoruje system obsługi awarii. Natomiast pozostałe dwa procesory, atuCPU (tunera antenowego) i qskCPU (kluczowania) przysyłają do procesora głównego informacje o awariach jakie wystąpiły w obwodach przez nie nadzorowanych.

Wykrycie awarii przez procesor główny kończy się zawsze wyłączeniem wzmacniacza, z tym że w zależności od rodzaju awarii może to być wyłączenie do trybu SWITCH lub na STANDBY.
Numery awarii wyłączenia na STANDBY: 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 55, 56. Pozostałe awarie powodują wyłączenie do trybu SWITCH.

Czas pomiędzy fizycznym wystąpieniem awarii a podjęciem przez procesor odpowiednich działań, jest zależny od źródła awarii. Dla większości mierzonych parametrów dwukrotne stwierdzenie nieprawidłowej jego wartości, powoduje zgłoszenie stanu awaryjnego. Ilość próbek, jak i czas pomiędzy nimi jest różny i wynosi: 2 – 5 próbek, co 10 ms – 250 ms dla parametrów elektrycznych oraz 3 sekundy dla temperatur.
System obsługi awarii, działa niezależnie od programu głównego i ma nad nim priorytet. Zapewnia to natychmiastową reakcję procesora na zaistniały stan awaryjny i wykonanie odpowiednich czynności w procedurze obsługi awarii. Natomiast informacja na ekranie o zaistnieniu awarii, może pojawić się z opóźnieniem czasowym rzędu 1 sekundy.

Gdy nastąpiło awaryjne wyłączenie do trybu SWITCH lub awaria wystąpiła kiedy jesteśmy w trybie SWITCH, w linii etykiet pojawia się napis „ERROR „ oraz numer awarii. Emitowany jest także sygnał dźwiękowy „ERR” (znaki telegraficzne). Jeżeli została wykryta lub zgłoszona więcej niż jedna awaria, wyświetlany jest numer ostatniej awarii. Numery ostatnich 10 awarii, zapisywane są  w nieulotnej pamięci eeprom i mogą zostać odczytane w menu: MENU -> MENU SERVICE -> Failures.
Będąc w „awaryjnym” trybie SWITCH, możemy wykonywać wszystkie operacje przewidziane dla tego trybu, oprócz rozpoczęcia rozgrzewania. Naciśnięcie przycisku OPR będzie skutkować jedynie wyemitowaniem sygnału dźwiękowego „SW” (telegraficznie), informującego, że wzmacniacz może pracować tylko w trybie SWITCH.

powiększ

W przypadku awaryjnego wyłączenia do STANDBY, wyświetlany jest zegar (jeżeli pracuje; podświetlony normalnie), a na dole ekranu pojawia się napis „ERROR” z numerem awarii. Jednocześnie, emitowane są przerywane sygnały dźwiękowe. W tej sytuacji możemy wykonać tylko dwie operacje: wyłączyć wzmacniacz wyłącznikiem głównym lub naciskając przycisk MENU wejść do menu, np. w celu sprawdzenia jaka awaria wystąpiła.

powiększ


Awaryjne wyjście z trybu OPERATE

Podczas eksploatacji wzmacniacza w trybie OPERATE (wzmacniania), mogą wystąpić sytuacje, że chwilowo zostaną przekroczone ustawione parametry pracy lampy. Dotyczy to zwłaszcza operacji ręcznego strojenia , kiedy to mogą zostać wymuszone zbyt duże prądy siatek, np. w wyniku znacznego rozstrojenia pi-filtra. Z tego powodu wprowadzona została funkcja awaryjnego wyjścia z trybu OPERATE w przypadku przekroczenia prądu anody, siatki przyspieszającej lub siatki sterującej na czas dłuższy od 200 ms. Jeżeli taki stan będzie się utrzymywał dłużej niż 400 ms, zostanie wywołana procedura wyłączenia PA do trybu SWITCH. Wyjście z trybu  OPERATE, następuje także po zgłoszeniu przez procesor QSK awarii głównych przekaźników przełączania nadawanie - odbiór.

Uwaga: Wyjście z trybu OPERATE następuje po przekroczeniu prądów ustawionych w parametrach: MAX anode current, MAX grid 1 current, MAX grid 2 current, a w przypadku przekaźnika, gdy czas jego przełączania z nadawania na odbiór i na odwrót jest większy od 10 ms.

Awaryjne wyjście z trybu OPERATE, sygnalizowane jest pojedynczym krótkim sygnałem dźwiękowym oraz wyświetleniem w linii etykiet (zdjęcie poniżej) odpowiedniego komunikatu:

Napis Opis
OPR GRID1 – prąd siatki sterującej
OPR GRID2 – prąd siatki przyspieszającej
OPR PLATE – prąd anody
OPR RELAY – przekaźnik przełączania nadawanie/odbiór


powiększ

Sposób w jaki możemy powrócić do trybu OPERATE, uzależniony jest od ustawienia  parametru AUTO OPERATE w podmenu Settings, menu głównego.
AUTO OPERATE wyłączone – naciskając przycisk OPR.
AUTO OPERATE włączone – po 3 sekundach od wyjścia z trybu OPERATE, następuje automatyczny powrót do niego.Ostrzeżenie o przekroczeniu wartości parametrów.

Mikrokontroler sygnalizuje także sytuację, kiedy wartość mierzonego parametru osiągnęła poziom ostrzeżenia. Dotyczy to prądów: anody, siatki sterującej i przyspieszającej oraz temperatury lampy. W czasie trwania ostrzeżenia, na ekranie w miejscu etykiet wyświetlany jest odpowiedni komunikat, a z głośnika emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.

Ostrzeżenie Opis Wartość
PLATE CURR
- prąd anody  
GRID1 CURR - prąd siatki sterującej  
GRID2 CURR - prąd siatki przyspieszającej  
TEMP TUBE - temperatura lampy  


 
powiększ

Tabela awarii. NR - numer awarii wyświetlany  na ekranie.  
NR OPIS AWARII WARTOŚĆ USZKODZENIE
1  za niskie napięcie anody MENU sprawdź zasilacz wysokich napięć
2  za wysokie napięcie anody MENU
3
 za duży prąd anody MENU 1*
4  za niskie napicie siatki sterującej > -40 V sprawdź zasilacz siatki 1
5  za wysokie napięcie siatki sterującej < –140 V sprawdź zasilacz siatki 1
6  za duży prąd siatki sterującej MENU 2*
7  za niski napicie siatki przyspieszającej < 300 V sprawdź zasilacz siatki 2
8  za wysokie napięcie siatki przyspieszającej > 360 V sprawdź zasilacz siatki 2
9  za duży prąd siatki przyspieszającej MENU 2*
10  za niskie napięcie żarzenia < 11,5 V AC sprawdź transformator i obwód żarzenia
11  za wysokie napięcie żarzenia > 13,8 V AC
12  brak prądu żarzenia – lampa 1 < 2 A 3*
13  za duży prąd żarzenia – lampa1 > 4,5 A 3*
14  brak prądu żarzenia – lampa 2 < 2 A 3*
15  za duży prąd żarzenia – lampa2 > 4,5 A 3*
16  za niskie napięcie sieci < 200 V AC sprawdź poziom napięcia sieci zasilającej
17  za wysokie napięcie sieci > 245 V AC sprawdź poziom napięcia sieci zasilającej
18  za duże napięcie w,cz. na anodzie MENU 4*
19  za wysoka temperatura lampy - czujnik cyfrowy
 DS18B20
MENU 5*
20  za wysoka temperatura lampy - czujnik
 analogowy LM335
> 115 stopni Celsjusza 5*
21  uszkodzony/brak odczytu czujnika DS18B20 pomiaru
 temperatury lampy (Ttb)
  6*
22  uszkodzony czujnik analogowy LM335 pomiaru
 temperatury lampy (TtLM)
  sprawdź układ LM335
23  uszkodzony/brak odczytu czujnika DS18B20 pomiaru
 temperatury detektora fazy (Tpd)
  6*
24  uszkodzony/brak odczytu czujnika DS18B20 pomiaru
 temperatury elektroniki (Tel)
  6*
25  uszkodzony/brak odczytu czujnika DS18B20 pomiaru
 temperatury radiatora (Tra)
  6*
26  uszkodzony/brak odczytu obrotów wentylatora
 chłodzenia lampy
< 1800 rpm/min sprawdź: wentylator oraz jego układ sterowania
27  uszkodzony/brak odczytu obrotów wentylatora
 chłodzenia elektroniki
< 1000 rpm/min sprawdź: wentylator oraz jego układ sterowania
28  nieprawidłowy poziom napięcia +5V – zasilanie układów
 procesorów
4,5V < U > 5,4V sprawdź zasilacz +5V w module 800
29  nieprawidłowy poziom napięcia +5V 4,5V < U > 5,4V  
30  nieprawidłowy poziom napięcia +12V – napięcie
 czuwania (STANDBY)
11V < U > 13V sprawdź zasilacz niskich napięć – moduł 300, transformator TR3
31  nieprawidłowy poziom napięcia +12V 11V < U > 13V
32  nieprawidłowy poziom napięcia +12V – zasilanie
 silników krokowych
2V < U > 13V
33  nieprawidłowy poziom napięcia +24V 21V < U > 26V
34  nieprawidłowy poziom napięcia +44V 40V < U > 48V
35  uszkodzony pozycjoner przełącznika pasm pozycjoner nie wskazuje żadnego pasma
sprawdź zasilanie i elektronikę pozycjonera
36  zablokowany (mechanicznie) lub uszkodzony silnik
 kondensatora anodowego
licznik pół-kroków  > 800 7*
37  zablokowany (mechanicznie) lub uszkodzony silnik
 kondensatora antenowego
licznik pół-kroków  > 800 7*
38  uszkodzony pozycjoner przełącznika pasm pozycjoner wskazuje więcej niż jedno pasmo sprawdź elektronikę pozycjonera
39  uszkodzony potencjometr wskazujący pozycję
 kondensatora anodowego
0,1V Upot > 2,4V sprawdź potencjometr
40  uszkodzony potencjometr wskazujący pozycję
 kondensatora an
0,1V Upot > 2,4V sprawdź potencjometr
41  uszkodzony czujnik krańcowy kondensatora
 anodowego – minimalna pojemność
  sprawdź czujnik krańcowy
42  uszkodzony czujnik krańcowy kondensatora
 anodowego – maksymalna pojemność
  sprawdź czujnik krańcowy
43  uszkodzony czujnik krańcowy kondensatora
 antenowego – minimalna pojemność
  sprawdź czujnik krańcowy
44  uszkodzony czujnik krańcowy kondensator
 antenowego – maksymalna pojemność
 
45  brak komunikacji z procesorem kluczowania cpuQSK
 po magistrali I2c
  sprawdź połączenia magistrali I2c
46  brak komunikacji z procesorem tunera antenowego
 atuCPU po magistrali I2c
  sprawdź połączenia magistrali I2c
48  błąd kroków (programowy) – obrót w lewo silnika
 kondensatora anodowego
zadziałał czujnik krańcowy – fizyczna pozycja rotorów kondensatorów niezgodna z wartościami liczników kroków (pozycja programowa)
 wyłącz do STANDBY i uruchom ponownie
49  błąd kroków (programowy) – obrót w prawo silnika
 kondensatora anodowego
 wyłącz do STANDBY i uruchom ponownie
50  błąd kroków (programowy) – obrót w lewo silnika
 kondensatora antenowego
 wyłącz do STANDBY i uruchom ponownie
51  błąd kroków (programowy) – obrót w prawo silnika
 kondensatora antenowego
 wyłącz do STANDBY i uruchom ponownie
52  zbyt długi czas oczekiwania na odpowiedź procesora
 tunera atuCPU
 > 12 sek  uruchom wzmacniacz ponownie
53  przesłanie błędnych danych (spoza dozwolonego
 zakresu) pomiędzy procesorami – dotyczy wszystkich
 przesyłanych danych
 błąd transmisji danych I2  uruchom wzmacniacz ponownie
54   za wysoka temperatura w module detektora fazy
 - czujnik cyfrowy DS19B20 (Tpd)
 MENU  5*
55  za wysoka temperatura w komorze elektroniki i
 transformatorów - czujnik cyfrowy DS19B20 (Tel)
 MENU  8*
56  za wysoka temperatura radiatora stabilizatorów niskich
 napięć - czujnik cyfrowy DS19B20 (Tra)
 MENU  9*
63  awaria w procesorze kluczowania (qskCPU)  TEST uruchom wzmacniacz ponownie
65  brak odczytu potencjometrów położeń kondensatorów
 lub zatrzymany TIMER w atuCPU
  sprawdź: potencjometry położenia kondensatorów oraz źródło (referencyjne) ich zasilania, uruchom wzmacniacz ponownie
66  błędne pierwsze dane - start procesora tunera
 antenowe
dane przesyłane po załączeniu wzmacniacza uruchom wzmacniacz ponownie
67 nieprawidłowy poziom napięcia -12V (ujemne)
-13V < U > -12V sprawdź dodatkowy modół zasilacza -12V
68 za długi czas przełączania przekaźników głównych z odbioru a nadawanie RX/TX > 10 ms sprawdź przekaźnik K1
69 za długi czas przełączania przekaźników głównych z nadawania na odbiór TX/RX > 10 ms sprawdź przekaźnik K1
99  awaria wewnętrzna atuCPU lub awaria magistrali I2c
 zgłoszona przez procesor tunera antenowego atuCPU
awaria globalna atuCPU uruchom wzmacniacz ponownie

1* - sprawdź: poziom mocy sterującej z transceivera – za duża, prawidłowe sterowanie i działanie zasilacza siatki sterującej (poziomy napięć).
2* - sprawdź: poziom mocy sterującej z transceivera – za duża, ustawienie kondensatorów pi-filtra w trybie MANUAL – za duże rozstrojenie.
3* - sprawdź oporność żarnika: przerwa lub zwarcie.
4*  
5* - zobacz czy nie został zasłonięty otwór wlotowy (spód obudowy) lub wylotowy (góra obudowy) układu chłodzenia lampy, sprawdź czujnik pomiaru temperatury
6* sprawdź: czujnik temperatury, połączenia oraz napięcie na linii sygnałowej (podciągnięcie do +5V) magistrali 1-wire.
7* - specjalne liczniki (błędów) zliczają ilość pół-kroków silników kondensatorów i jeżeli przed ich przepełnieniem nie zostaną osiągnięte prawidłowe położenia, nastąpi zgłoszenie awarii. Sprawdź silniki i przekładnie pasowe.
8* - zobacz czy wlot wentylatora chłodzenia elektroniki nie został zasłonięty, sprawdź elektronikę układu chłodzenia
9* - sprawdź: wentylatory chłodzenia radiatora stabilizatorów napięć, czujnik temperatury DS18B20 (Tra)


MAGISTRALA I2C


Komunikacja pomiędzy mikrokontrolerami oraz zegarem czasu rzeczywistego realizowana jest po magistrali I2c. Wykorzystałem wbudowane w procesory sprzętowe interfejsy magistrali I2c, pracujące z prędkością 400kbit/s. Układem nadrzędnym (master) jest procesor główny (mainCPU), natomiast podrzędnymi (slave):
  - procesor tunera antenowego (atuCPU) – adres H40,
  - procesor kluczowania QSK (qskCPU) – adres H20,
  - zegar czasu rzeczywistego PCF8563 – adres HA2.

Rozpoczęcie wysyłania danych przez procesor mainCPU, poprzedzone jest wystawieniem impulsu 2 us (zbocze opadające) na wyjścia:
  - PD7 (INT_CPU_CPU1) – wywołanie przerwania INT 4 w atuCPU,
  - PL7 (Com1/INT_CPU) - wywołanie qskCPU.
Powoduje to wywołanie przerwania w wybranym procesorze, w którym to przerwaniu procesor przygotowywany jest do transmisji. Ma to na celu wyeliminowanie błędów transmisji i niepotrzebnej stracie czasu na jej powtarzanie.

Odbiór danych może być inicjowany przez procesor master lub slave.
Jeżeli układ master (mainCPU) chce otrzymać jakieś dane, wysyła rozkaz z numerem danej którą potrzebuje. Układ slave, po jej przygotowaniu, wywołuje master-a (jak niżej opisano), który je odbiera.
Natomiast kiedy układ slave chce wysłać dane do master-a, przygotowuje je, wpisuje do odpowiednich zmiennych, a następnie wywołuje mainCPU wystawiając impuls 2 us (zbocze opadające ):
  - atuCPU do mainCPU – impuls na wyjściu PD4 (INT_CPU1_CPU) wywołuje przerwanie INT5 (PE5, INT_CPU1_CPU),
  - qskCPU do mainCPU – impuls na wyjściu PD5 (Com2/INT_CPU) wywołuje przerwanie INT6 (PE6, Com2/INT_CPU).

UWAGA: Transmisja z procesorem dispCPU2 (klawiatury i wyświetlacza) będzie odbywać się tak samo. Przed wysłaniem danych wywoływane jest przerwanie INT1 w dispCPU2, poprzez impuls 2 us (zbocze opadające) na wyjściu PJ6 (ONOFF_LED_CPU). Tutaj wspomnę, że wyjście to (PJ6), ma inną funkcję w wersji 1.1 programu, niż w 1.2. W wersji 1.1 wywołuje właśnie przerwanie INT1 w dispCPU dla komunikacji po magistrali, a w wersji 1.2 steruje diodą LED stanu załączenia wzmacniacza POWER – zobacz opis modułu 50. Odbiór danych z dispCPU2 odbywa się w przerwaniu INT4 (mainCPU), wywołanego zboczem opadającym generowanym na wyjściu PD1 (KEYB_INT6_CPU, procesor dispCPU2).

Rekordy przesyłane pomiędzy procesorami, mają zawsze dwa bajty: pierwszy bajt to rozkaz, drugi to dana. Przyjąłem taką strukturę, bo większość danych jest właśnie jednobajtowych. Pozostałe, 2 lub więcej bajtowe, np. częstotliwość pracy TRX-a, położenie kondensatorów, itp., nie są przesyłane zbyt często i wysyłanie za każdym razem rozkazu, nie spowalnia znacznie transmisji.

 

UKŁAD CHŁODZENIA

Układ chłodzenia lampy

Wentylator – SUNON EEC0251B1-000U-G99, 3100 obr/min, 185 m3/h, wyprowadzenie 3 - przewodowe. Nie jest on przystosowany do bezpośredniego sterowania sygnałem PWM. Regulacja obrotów realizowana jest poprzez zmianę wartości napięcia zasilania – wypełnienie sygnału z wewnętrznego generatora PWM mikrokontrolera, decyduje o wartości napięcia podawanego przez wzmacniacz tranzystorowy na wentylator. Zasada działania i sposób konfiguracji sterowania wentylatora 3 – przewodowego, omówiono przy opisie schematu 4 modułu głównego (500).

Uwaga. Zastosowanie wentylatora 4 – przewodowego (z wewnętrznym wzmacniaczem sygnału PWM) może skutkować nieprawidłowym działaniem układu chłodzenia lampy, włącznie z awaryjnym wyłączaniem wzmacniacza. Jest to spowodowane innymi wartościami wypełnienia sygnału PWM, potrzebnego dla tych dwóch wariantów (3 i 4 przewodowe). Dotyczy to także wentylatora chłodzenia elektroniki – tam, w tej wersji programu, musi być stosowany wentylator 4 – przewodowy (z wewnętrznym wzmacniaczem PWM). W nowej wersji programu zostanie to poprawione i będzie można ustawić dowolną konfigurację dla wentylatorów z wewnętrznym PWM jak i bez.

Czujniki temperatury:
1. cyfrowy DS18B20 (TtD) – pomiar temperatury nad lampą (strumień wylotowy). Główny czujnik, według którego pomiarów regulowana jest prędkość obrotowa wentylatora chłodzenia.
2. analogowy LM335 (TtL) – pomiar temperatury nad lampą; czujnik umieszczony obok czujnika TtD. Dodatkowe zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia czujnika głównego TtD.
3. cyfrowy DS18B20 (Tpd) – umieszczony na płytce modułu detektora fazy (700).

Wartości parametrów dla układu chłodzenia lampy ustawiamy w MENU -> MENU SERVICE -> Set param. Zobacz opis MENU.
MAX temp. Tube - maksymalna temperatura dla czujnika TtD. Po osiągnięciu przez powietrze nad lampą tej temperatury, nastąpi natychmiastowe wyłączenie wzmacniacza do trybu SWITCH.
MAX temp. detector - maksymalna temperatura dla czujnika Tpd. Przy tej temperaturze wzmacniacz zostanie wyłączony do trybu SWITCH.

Parametry sterujące wentylatorem:
Start fan – tube - w trybie SWITCH przy temperaturze ustawionej w tym parametrze, nastąpi załączenie wentylatora.
High fan – tube - temperatura od której wentylator obraca się z maksymalną prędkością.

W trybach AUTO / MANUAL / MEMORY, wentylator pracuje cały czas, przynajmniej z minimalnymi obrotami. Pomiędzy temperaturami ustawionymi w parametrach Start fan – tube i High fan – tube, obroty wentylatora są zmieniane (wyższa temperatura -> większe obroty) zgodnie z wyliczeniami w programie.
W trybie SWITCH sytuacja jest podobna z tym, że wentylator zostaje wyłączony  przy temperaturze mniejszej o 2 stopnie Celsjusza od ustawionej w parametrze Start fan – tube.

Po wyjściu z trybu AUTO / MANUAL / MEMORY do trybu SWITCH, wentylator zawsze schładza lampę przynajmniej przez 2 minuty. Po upłynięciu tego czasu, jeżeli temperatura czujnika TtD < Start fan – tube – 2 stopnie, to wentylator zostaje wyłączony. Jeżeli nie, to kontynuowane jest schładzanie do momentu osiągnięcia przez czujnik TtD temperatury Start fan – tube – 2 stopnie.

Kiedy wzmacniacz zostanie przełączony na nadawanie sygnałem z gniazda KEY-IN (nadawanie/odbior z transceivera), wentylator obraca się na maksymalnych obrotach.


Układ chłodzenia transformatorów i elektroniki 

Wentylator – SUNON , 2100 obr/min, 75 m3/h, wyprowadzenie 4 – przewodowe, przystosowany do bezpośredniego sterowania sygnałem PWM. Zasada działania i sposób konfiguracji sterowania wentylatora 4 – przewodowego, omówiono przy opisie schematu 4 modułu głównego (500).

Uwaga. Jak napisałem wcześniej, dla tej wersji programu, w układzie chłodzenia elektroniki, można stosować tylko wentylator 4-przewodowy (z wewnętrznym wzmacniaczem sygnału PWM).

Czujniki temperatury.
1. cyfrowy DS18B20 (Tel) – pomiar temperatury wewnątrz komory transformatorów i elektroniki.
2. cyfrowy DS18B20 (Tra) – pomiar temperatury radiatora stabilizatorów niskich napięć.

Wartości parametrów dla układu chłodzenia elektroniki ustawiamy w MENU -> MENU SERVICE -> Set param. Zobacz opis MENU.
MAX temp. electr - maksymalna temperatura dla czujnika Tel.
MAX temp. radiator - maksymalna temperatura dla czujnika Tra.
Przekroczenie temperatury przez któryś z powyższych dwóch czujników, spowoduje wyłączenie wzmacniacza do STANDBY.

Parametry sterujące wentylatorem:
Start fan - electr. - przy tej (i mniejszej) temperaturze czujnika Tel, wentylator obraca się z minimalną prędkością.  Wentylator pracuje cały czas, od momentu załaczenia wzmacniacza przyciskiem POWER.
High fan - electr. - po przekroczeniu wartości temperatury ustawionej w tym parametrze, wentylator obraca się z maksymalną prędkością.


Czujnik lampy detektora fazy elektroniki radiatora
     
powiększ     powiększ

Radiator stabilizatorów niskich napięć oraz elementy zasilacza LV, schładzane są dwoma wentylatorami – zasilanie 12V, 2 – przewodowe bez regulacji obrotów, wymiary 40x40x10 mm. Zamontowane zostały one do radiatora, w pozycji poziomej nad elementami zasilacza LV. Wentylatory zasilane są z napięcia 12V STANDBY, co zapewnia ich pracę zaraz po załączeniu wzmacniacza przyciskiem POWER. Przewody zasilające przylutowane zostały: „+” do wyjścia dławika L303, minus do masy płytki.

 
powiększ powiększ  

Na płytce modułu detektora fazy znajdują się dwa gniazda: J710, J711, do których w razie potrzeby możemy podłączyć dodatkowe wentylatory: zasilanie 12V, prąd max. 0,5 A, 2 – przewodowy bez regulacji obrotów. Wentylatory załączamy lub wyłączamy ustawiając parametr ADDITIONAL FAN 1 (J711) lub ADDITIONAL FAN 2 (J710) w MENU -> MENU SERVICE -> Set param.