Wzmacniacz 4xGU50 - oprogramowanie » SP9XUH - Polska Radiostacja Amatorska >

<-- MENU dla stron PAGU74B -->
 QTH Loc:  JN99WX    ITU: 28    DXZone: 15    Powiat: (M)KR    Gmina: KR11      
   
 
Antena Inverted V na 40 m
Balun prądowy 1:1
Miernik częstotliwości 100 MHz
Wzmacniacz 4 x GU50
Moduł pomiarowy MP-2010 

Informacje o zawartości strony

Wpisz znak

Księga gości

Moje GG
Bez tytułu 1

Wzmacniacz 4xGU50 - obsługa, oprogramowanie
C. OBSŁUGA

1. Stan załączenia i tryby pracy.
   
  Stan załączenia PA.

1. CZUWANIE (STANDBY).
   
  Wzmacniacz znajduje się w stanie czuwania po załączeniu głównego wyłącznika sieciowego z tyłu obudowy lub wyłączeniu ze stanu PRACA przyciskiem POWER. W stanie czuwania „pod napięciem” znajduje się nie tylko procesor, ale także wszystkie układy zasilane napięciem 5 V, 12 V i 24 V. Jest to niezbędne do prawidłowej pracy układu chłodzenia zasilanego napięciami 12 V i 24 V, który jest aktywny także na czuwaniu.
   
  2. PRACA.
   
  Po załączeniu do stanu PRACA przyciskiem POWER zasilane są wszystkie układy wzmacniacza.
   
  Tryb pracy:

1. NO OPERATE.
   
  Przy wyłączonym trybie OPERATE (zgaszona dioda LED nad przyciskiem OPER) wzmacniacz nie jest sterowany sygnałem KEY-IN z transceivera – przełączany „nadawanie”/”odbiór”. Wejściowe gniazdo antenowe (RF-INPUT) połączone jest bezpośrednio z gniazdem anteny wyjściowej (ANT), co pozwala na normalną pracę z mocą jaką daje transceiver.
   
  2. OPERATE.
   
  Po załączeniu trybu OPERATE przyciskiem OPER (świeci się dioda nad przyciskiem OPER) wzmacniacz jest przełączany z „odbioru” na „nadawanie” i na odwrót zgodnie ze stanem sygnału sterującego podawanego przez transceiver na gniazdo KEY-IN.

2. Klawiatura i wskaźniki stanu pracy wzmacniacza.
       
   

2.1 Przyciski.
   
  Klawiatura składa się z 5 przycisków.

Przyciskiem POWER załączamy wzmacniacz w stan PRACA lub wyłączamy do stany STANDBY i jest to jego jedyna funkcja.

Czterem pozostałym przyciskom nie przypisano na „sztywno” funkcji które będą wywoływane po ich naciśnięciu, zależy to od aktualnie wykonywanych przez nas operacji.
 

Główne funkcje przycisków w stanie PRACA:
     
  OPER  - załączenie/wyłączenie trybu OPERATE, praca QRO/QRP 
  PREV  - wyłączenie sygnału ostrzeżenia 
  NEXT  - zmiana ekranu na następny 
  MODE  - wybór trybu pracy SSB lub CW 

2.2 Wskaźniki LED.
     
  POWER  - świeci na czerwono – stan STANDBY
- świeci na zielono – stan PRACA
- na zmianę świeci na czerwono i zielono (1 Hz) - wyłączanie wzmacniacza
 
  OPER  - stan załączenia OPERATE - praca ze sterowaniem z transceivera:
- świeci – załączone
- zgaszona – wyłączone
 
  SSB  - praca w emisji SSB 
  CW  - praca w emisji CW 

2.3 Wyświetlacz LCD.
   
     Stan pracy wzmacniacza, pomiary, informacje systemu zabezpieczeń i regulacji wyświetlane są na LCD o organizacji 4x20 znaków. Nie jest to „rozdzielczość” która pozwala na wyświetlanie dużej ilości informacji i dlatego większość komunikatów tekstowych czy opisów mierzonych parametrów wyświetlana jest w formie skróconej. 
   Także z powodu ograniczeń technicznych wyświetlacza, nie wszystkie komunikaty w języku polskim są z „ogonkami”. Generator znaków układu HD44780 nie zawiera polskich liter, a jedynie pozwala na zdefiniowanie 8 dodatkowych znaków. Biorąc pod uwagę, że sześć zajętych jest przez znaki graficzne, możliwe było stworzenie tylko dwóch dużych liter „Ą”, „Ł”. Starałem się unikać wyrazów z „ogonkami”, ale nie wszędzie było to możliwe. Tym, których kłuje to w oczy, polecam włączenie angielskiej wersji językowej.

3. Stan CZUWANIA - STANDBY.
   
     Wzmacniacz znajduje się w stanie CZUWANIA (STANDBY) po załączeniu wyłącznika sieciowego z tyłu obudowy lub wyłączeniu stanu PRACA przyciskiem POWER, co sygnalizowane jest świeceniem się na czerwono diody LED nad przyciskiem POWER.

   Normalnie ekran LCD jest wygaszony, ale w wyniku testu (punkt 3.1 poniżej) wykonywanego przy każdym uruchomieniu wzmacniacza (restarcie procesora) lub wystąpieniu awarii czujnika temperatury mogą pojawić się różne komunikaty.
 
   
a)  Ekran 3-1.
Uszkodzenie lub brak komunikacji z układem DS18B20.
Informacja wyświetlana jest po upływie 9 sekund (3 próby odczytu co 3 sek.) od wystąpienia awarii.
 
   
b)  Ekran 3-2.
Taki komunikat pojawi się gdy:
- w EEPROM nie ma zapisanego adresu ID czujnika DS18B20 (nie ustawiona flaga ID_DS18B20) – nieudana próba automatycznej identyfikacji.
- w EEPROM jest adres czujnika DS18B20 (ustawiona flaga ID_DS18B20), ale ten adres nie zgadza się z odczytanym z fizycznie podłączonego DS18B20.  W tym przypadku należy dokonać ręcznej identyfikacji adresu w menu DS18B20.
 
   
c)  Ekran 3-3.
Zawartość EEPROM została nadpisana danymi (wartości domyślne) z obrazu pamięci  EEPROM przechowywanego w pamięci FLASH programu oraz układ DS18B20 został prawidłowo zidentyfikowany.
 
   
d)  Ekran 3-4.
Zawartość EEPROM została nadpisana danymi (wartości domyślne) z obrazu pamięci  EEPROM przechowywanego w pamięci FLASH programu oraz nie zidentyfikowano układu DS18B20.
 
         
     
  3-1 Uszkodzenie układu DS18B20.   3-2 Brak lub niezgodność adresu ID DS18B20.   
         
       
  3-3 EEPROM domyślny, zidentyfikowano
      DS18B20.
  3-4 EEPROM domyślny, nie zidentyfikowano
      DS18B20.
 
   
  Funkcje przycisków:
   
  Naciśnij przycisk POWER, aby załączyć wzmacniacz w stan PRACA i rozpocząć proces rozgrzewanie lamp.

Uwaga: Załączenie w stan PRACA nie jest możliwe jeżeli:
     
a) W stanie STANDBY lub PRACA nastąpiło zgłoszenie awarii czujnika DS18B20.
● Wyświetlany jest ekran 3-1.
   
b) Brak podłączonego układu DS18B20  – nie powiodła się próba automatycznej identyfikacji (w EEPROM nie zapisano adresu czujnika temperatury, nie ustawiono flagi ID_DS18B20)  lub adres podłączonego czujnika jest inny niż zapisany w EEPROM.
● Wyświetlany jest ekran 3-2.
  W obu przypadkach emitowany jest sygnał „ERR” (niezależnie od ustawienia flagi BLK_BUZ).
   
  Naciśnij przycisk OPER, aby wygasić LCD po wyświetleniu któregoś z ekranów 3-1 ÷ 3-4.
     
  Naciśnij przycisk MODE, aby wyłączyć wentylator.
Schładzanie lamp nie kończy się w chwili zakończenia procesu SCHŁADZANIA, ale może być jeszcze kontynuowane na STANDBY – więcej informacji w punkcie 8. Automatyczne wyłączenie wentylatora nastąpi przy temperaturze w bloku lamp równej T_SBY (ustawianej w MENU). Przyciskiem MODE  możemy wymusić wyłączenie wentylatora, ale należy pamiętać, że po dłuższej pracy lamp 2 ÷ 5 minutowe (parametr Time_COL w menu REGULACJA) schładzanie może nie być wystarczające do prawidłowego ostudzenia lamp.
     
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk PREV, a następnie naciśnij przycisk NEXT, aby wejść do   MENU.

3.1 Procedura testowa.
   
  Przy każdym starcie mikrokontrolera wykonywana jest procedura testowa składająca się z dwóch kroków.
   
1.  Sprawdzenie zawartości pamięci EEPROM.
   
a)  Dane w EEPROM → przejście do punktu 2.
b)  Brak danych w EEPROM  → automatyczne wpisanie danych do EEPROM.
W pamięci programu (FLASH) zawarty jest obraz używanej przez program pamięci EEPROM (z wartościami domyślnymi), tak, że możemy, ale nie musimy osobno (wcześniej) programować pamięć EEPROM danymi z pliku pa_4xgu50_SP9XUH.eep.

Po przeniesieniu danych lub wgraniu pliku pa_4xgu50_SP9XUH.eep zawsze wykonywana jest identyfikacja układu DS18B20, a następnie wyświetlana jest odpowiednia informacja:

- ekran 3-3 – zaprogramowano pamięć EEPROM oraz poprawnie odczytano i zapisano adres ID (EEPROM, ustawiono flagę ID_DS18B20),
- ekran 3-4 – zaprogramowano pamięć EEPROM i nie odczytano adresu ID.
   
2.  Sprawdzenie flagi zapisu adresu ID w EEPROM.

Uwaga:
Adres czujnika DS18B20 niezbędny do prawidłowej komunikacji i odczytu temperatury, NIE JEST ustalany przy każdym załączeniu wzmacniacza
, ale jednorazowo zapisany do pamięci EEPROM podczas automatycznej lub ręcznej (menu DS18B20) identyfikacji ID układu, a w momencie startu programu z niej pobierany.


Flaga ID_DS18B20 informująca program o zapisanym adresie ID w pamięci EEPROM ustawiana jest przy pierwszym poprawnym zidentyfikowaniu układu.
Uwaga: Flaga w pliku pa_4xgu50_SP9XUH.eep jak i obrazie pamięci EEPROM zawartym w pamięci FLASH programu, nie jest ustawiona !

Reakcja programu na stan flagi ID_DS18B20.
   
a)  flaga nieustawiona.
Dopóki flaga nie zostanie ustawiona (odczytano i zapisano adres), to przy każdym starcie programu (restarcie mikrokontrolera) podejmowana jest próba identyfikacji układu DS18B20.
● Nieudany odczyt adresu sygnalizowany jest wyświetleniem ekranu 3-2.
   
b)  flaga ustawiona.
Sprawdzana jest zgodność adresu zapisanego w pamięci EEPROM z odczytanym z fizycznie podłączonego układu DS18B20.
● Jeżeli adresy nie są zgodne (np. uszkodzenie, wymieniono układ), to wyświetlany jest ekran 3-2.


3.2 Blokowanie zgłaszania awarii.
   
     W menu STEROWANIE można ustawić cztery flagi odpowiadające za blokowanie zgłaszania awarii przez układ zabezpieczeń (punkt 9.3.1).
     
  BLK_HV - nieprawidłowy poziom napięcia anody- świeci na zielono – stan PRACA
  BLK_DIV - nieprawidłowy poziom napięć i stan układów pomocniczych
  BLK_RFL - za duża moc odbita RFL
  BLK_SWR - za duży SWR
   
     Zablokowanie zgłaszania awarii, co jest jednoznaczne z nie reagowaniem układu zabezpieczeń na niewłaściwy poziom mierzonych parametrów czy stan kontrolowanych układów jest z jednej strony niebezpieczne, bo może dorowadzić do uszkodzenia wzmacniacza, ale z drugiej strony bardzo przydatne podczas uruchamiania PA.
   
a)  Flagi BLK_HV, BLK_DIV.

Można powiedzieć, że flagi BLK_HV, BLK_DIV mają działanie tymczasowe, gdyż blokują układ zabezpieczeń tylko na czas od ich aktywacji do wyłączenia wzmacniacza wyłącznikiem sieciowym lub RESET-u mikrokontrolera (sprzętowym lub programowym).
Po odłączeniu zasilania stan flag BLK_HV, BLK_DIV ustawiony w menu STEROWANIE i zapisany do EEPROM nie ulega zmianie.


Aktywacja i dezaktywacja blokady.
   
  W menu STEROWANIE (9.3.1) ustaw odpowiednią flagę (flagi).
  Wyłącz wzmacniacz wyłącznikiem sieciowym.
  Naciśnij i trzymaj przycisk OPER, a następnie włącz wyłącznik sieciowy.
● Trzymaj przycisk do momentu usłyszenia sygnału „B” (telegrafia), co oznacza zablokowanie
    zgłaszania awarii od układu dla którego ustawiono flagę.

UWAGA:
Sygnał „B” generowany jest tylko wtedy, gdy przynajmniej jedna z flag została ustawiona.
Niezależnie od ustawienia flagi BLK_BUZ (blokowanie sygnałów dźwiękowych) sygnał emitowany jest przy każdym załączeniu do stanu PRACA przyciskiem POWER lub załączeniu trybu OPERATE przyciskiem OPER (oprócz automatycznego powrotu do trybu OPERATE).
     
  Dezaktywacja blokady następuje w chwili:
  - wyłączenia wzmacniacza wyłącznikiem sieciowym,
- sprzętowego resetu mikrokontrolera – zadziałanie watchdog,
- programowego resetu mikrokontrolera – po wykonaniu operacji przywracania danych w menu
  Przywracanie danych (9.2.3).
   
b)  Flagi BLK_RFL, BLK_SWR.

W przeciwieństwie do opisanych powyżej flag, blokady ustawiane flagami BLK_RFL,
BLK_SWR są automatycznie aktywowane w chwili ustawienia ich na „TAK” w menu      STEROWANIE.

Uwaga:
Jeżeli nie zablokowano generowania sygnałów dźwiękowych flagą BLK_BUZ i ustawiono flagę BLK_RFL lub BLK_SWR, to przy każdym załączeniu wzmacniacza do stanu PRACA przyciskiem POWER lub załączeniu trybu OPERATE przyciskiem OPER (oprócz automatycznego powrotu do trybu OPERATE) emitowany będzie sygnał „B”.


4. Rozgrzewanie lamp.
   
  W pierwszej kolejności pojawia się „ekran powitalny” (3 sek.),
 
4-1 Ekran powitalny.
   
  a następnie ekran rozgrzewania lamp, którego wygląd jest uzależniony od aktywacji blokad BLK_HV, BLK_DIV.
1.  Nie aktywowano blokad flagami BLK_HV, BLK_DIV.
 
4-2 Rozgrzewania lamp – blokady nieaktywne.
 
  Liczba „2:05” (mm:ss) wskazuje czas jaki pozostał do zakończenia procesu rozgrzewania..
   
2. Aktywowano przynajmniej jedną blokadę flagami BLK_HV, BLK_DIV.
 
4-3 Rozgrzewania lamp – blokada aktywna.
  Ua  - napięcie anody [V] 
  Ia  - prąd anody [mA] 
  Ig2  - prąd siatki przyspieszającej [mA] 
  T  - temperatura w bloku lamp [˚C] 
  2:05  - czas jaki pozostał do zakończenia procesu rozgrzewania [mm:ss] 
  Wyświetlanie wartości pomiarów przy wyłączonych zabezpieczeniach pozwala, przynajmniej wizualnie, kontrolować ich wartości. 
   
  W czasie trwania procesu możemy wykonać tylko jedną operacje: 
   
  Naciśnij przycisk POWER, aby przerwać rozgrzewanie.
Rozpoczyna się schładzanie lamp podczas którego możemy ponownie załączyć rozgrzewanie przyciskiem POWER.
 

4.1 Czas rozgrzewania lamp.
   
  Czas rozgrzewania lamp ustalany jest na podstawie: 
   
-  czasu jaki upłynął od chwili wyłączenia wzmacniacza do stanu STANDBY 
-   wartości ustawionej w parametrze Time_HTR menu REGULACJA 
   
  i wynosi: 
   
-  1 minutę, jeżeli ponowne rozgrzewanie nastąpi w czasie krótszym niż 1 minuta od chwili rozpoczęcia schładzania, 
-   ustawiony w parametre Time_HTR, jeżeli schładzanie trwało dłużej niż 1 minutę. 


5. Ekrany stanu PRACA.
   
     Informacje o stanie pracy wzmacniacza oraz wartości mierzonych parametrów wyświetlane są na czterech ekranach: Strojenie I, Strojenie II, Wszystkie parametry i Moce. Pomiędzy ekranami poruszamy się używając przycisku NEXT. Każda zmiana ekranu jest rejestrowana, a przy wyłączaniu wzmacniacza do STANDBY zapamiętywana w pamięci. Możemy zatem wybrać najbardziej odpowiadający nam ekran, który będzie wyświetlany jako pierwszy po zakończeniu rozgrzewania. 

Funkcje przycisków dla wszystkich ekranów:
   
  Naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć wzmacniacz do STANDBY. 
     
  Naciśnij przycisk OPER, aby załączyć lub wyłączyć tryb OPERATE.
● Wyłączenie OPERATE możliwe jest tylko wtedy, gdy wzmacniacz nie jest wysterowany sygnałem
    KEY-IN z transceivera.
● Załączenie trybu OPERATE sygnalizowane jest:
 
   - sygnałem dźwiękowym „T” (jeżeli nie zablokowano sygnalizacji dźwiękowej),
   - świeceniem się diody „OPER”.
● Sygnalizacja blokad przy załączeniu OPERATE:
   - jeżeli aktywowano blokadę flagami BLK_HV lub BLK_DIV , zawsze emitowany jest sygnał „B”,
   - jeżeli ustawiono flagę BLK_RFL lub BLK_SWR, to sygnał „B” słyszany jest tylko przy wyłączonej
     blokadzie generowania sygnałów dźwiękowych (BLK_BUZ).
     
  Naciśnij przycisk PREV, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy ostrzeżenia.
Stan ostrzeżenia sygnalizowany jest wyświetleniem komunikatu i emitowaniem przerywanego sygnału dźwiękowego. Przyciskiem PREV możemy wyłączyć sygnał dźwiękowy do czasu wystąpienia kolejnego ostrzeżenia. Komunikat nie jest kasowany.
 
     
  Naciśnij przycisk NEXT, aby zmienić ekran trybu PRACA.
● Ekrany zmieniane są w kółko: Strojenie I …. Mocy, Strojenie I …
● Ekran nie ulegnie zmienianie jeżeli:
   - wzmacniacz jest wysterowany sygnałem KEY-IN z transceivera,
   - rozpoczęto odliczanie opóźnionego wyłączenia spowodowanego uszkodzeniem czujnika
     temperatury DS18B20.
 
     
  Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać typ modulacji:
   - SSB – świeci się dioda SSB,
   - CW – świeci się dioda CW.
● Zmiana trybu możliwa jest tylko wtedy, gdy wzmacniacz nie jest wysterowany sygnałem KEY-IN z
   transceivera.
 

5.1 Ekran "Strojenie I".
 
5-1 Ekran „Strojenie I”.
     
  1 linijka  - moc padająca FWD
bargraph: 0 ÷ 122 W – 16 x 8 W, OPERATE wyłączone
                 0 ÷ 480 W – 16 x 30 W, OPERATE załączone
cyfra: 0 ÷ 520 W
  2 linijka  - prąd anody
bargraph: 0 ÷ 640 mA – 16 x 40 mA,
cyfra: 0 ÷ 999 mA
 
  Ig2  - prąd siatki przyspieszającej: 0 ÷ 120 mA  
  RFL  - moc odbita RFL: 0 ÷ 520 W 
  SWR  - współczynnik fali stojącej: 1.00 ÷ 9.00 
   
  ● Przekroczenie zakresu sygnalizowane jest wyświetleniem napisu „-OL” lub „-OL-„  

5.2 Ekran "Strojenie II".
 
5-1 Ekran „Strojenie II”.
     
  1 linijka  - moc padająca FWD
bargraph: 0 ÷ 122 W – 16 x 8 W, OPERATE wyłączone
                 0 ÷ 480 W – 16 x 30 W, OPERATE załączone
cyfra: 0 ÷ 520 W
  2 linijka  - moc odbita RFL
bargraph: 0 ÷ 32 W – 16 x 2 W, OPERATE wyłączone
                0 ÷ 80 W – 16 x 5 W, OPERATE załączone
cyfra: 0 ÷ 520 W
 
  Ia  - prąd anody: 0 ÷ 999 mA 
  Ig2  - prąd siatki przyspieszającej: 0 ÷ 120 mA 
  SWR - współczynnik fali stojącej: 1.00 ÷ 9.00 
   
  ● Przekroczenie zakresu sygnalizowane jest wyświetleniem napisu „-OL” lub „-OL-„  

5.3 Ekran "Wszystkie parametry".
 
5-3 Ekran „Wszystkie parametry”.
     
  Ia  - prąd anody: 0 ÷ 999 mA 
  Ua  - napięcie anody: 0 ÷ 1450 V 
  Ig2  - prąd siatki przyspieszającej: 0 ÷ 120 mA 
  T  - temperatura w bloku lamp: 0,0 ÷ 125.0 ˚C 
  FWD  - moc padająca FWD: 0 ÷ 520 W 
  RFL  - moc odbita RFL: 0 ÷ 520 W 
  SWR  - współczynnik fali stojącej: 1.00 ÷ 9.00 
   
  ● Przekroczenie zakresu sygnalizowane jest wyświetleniem napisu „-OL” lub „-OL-„  

5.4 Ekran "Moce".
 
5-4 Ekran „Moce”.
   
  Na ekranie wyświetlana jest moc mierzona przez: 
   
1.  Mostek SWR/PWR zamontowany na wejściu wzmacniacza – pomiar mocy sterującej.

Pin - moc sterująca: 0 ÷ 200 W
Sin
- współczynnik fali stojącej: 1.00 ÷ 9.00
 
   
W opisanym wzmacniaczu moc sterująca nie jest mierzona z powodu braku mostka pomiarowego. Miał on być zamontowany na płytce filtrów wejściowych LPF z których ostatecznie zrezygnowałem. 
Pomiar – wymagania dla mostka pomiarowego.
- maksymalny zakres pomiaru Fin = Rin = 0 ÷ 201 W.
- napięcie ADC4, ADC5 (RFL, FWD, przetwornik A/D), napięcie referencyjne 2,5 V:
   0 ÷ 2,5 V = 0 ÷ 1023 ADC = 0 ÷ 201 W
   obliczanie mocy: ADC * ADC / 5200, np 1023x1023 / 5200 = ok. 201 W
 

Napięcie ADC4, ADC5 (przetwornik 4 i 5) mierzone na nóżkach mikrokontrolera.
 
  UWAGA:
Przy niepodłączonym żadnym mostku pomiarowym, napięcia na przetwornikach mogą „pływać” powodując wyświetlanie przypadkowych wartości mocy i SWR.Jeżeli nie zamontowano mostka, to należy zablokować pomiar SWR/PWR ustawiając flagę BLK_PWRin w menu STEROWANIE - wyświetlane będzie zawsze: Pin = - W, Sin = -.--.
 
   
2.  Mostek SWR/PWR zamontowany w torze anteny wyjściowej. 
     
  1 linijka  - moc padająca FWD
bargraph: 0 ÷ 122 W – 16 x 8 W, OPERATE wyłączone
                0 ÷ 480 W – 16 x 30 W, OPERATE załączone
cyfra: 0 ÷ 520 W
 
  2 linijka  - moc odbita RFL
bargraph: 0 ÷ 32 W – 16 x 2 W, OPERATE wyłączone
                0 ÷ 80 W – 16 x 5 W, OPERATE załączone
cyfra: 0 ÷ 520 W
 
  SWR  - współczynnik fali stojącej: 1.00 ÷ 9.00 
   
  ● Przekroczenie zakresu sygnalizowane jest wyświetleniem napisu „OL” lub „-OL-„

Mostek pomiarowy włączony jest w obwód anteny tak, że pozwala mierzyć moc i SWR:

   a) Sygnału wzmocnionego przez wzmacniacz – OPERATE załączone.
   b) Transceivera – OPERATE wyłączone.

Jedyną informacją o tym jaką rozdzielczość mają linijki barhraph-u jest zapalona (OPERATE załączone) lub zgaszona (OPERATE wyłączone) dioda „OPER”.

5.5 Strojenie.
   
     Przedstawioną poniżej „instrukcję” strojenia należy traktować jako przykładową, dla tych którzy po raz pierwszy mają styczność z przestrajanym filtrem PI. Doświadczeni użytkownicy na pewno mają własne sposoby szybkiego strojenia. 
   
1.
2.
3.
Załącz tryb OPERATE. 
Ustaw przełącznik BAND na wybranym paśmie.
Ustaw pokrętło kondensatora anodowego (TUNE) i antenowego (LOAD) na pozycji początkowej dla wybranego pasma.

Poniższa tabela przedstawia ustawienia dla opisanego wzmacniacza.
   
 
PASMO [MHz]  TUNE  LOAD 
1,8  30 ÷ 50 20 ÷ 60
3,5  40 ÷ 60 50 ÷ 80
20 ÷ 30 40 ÷ 60
10  25 ÷ 40 80 ÷ 95
14  10 ÷ 30 20 ÷ 40
18  60 ÷ 80 30 ÷ 45
21  50 ÷ 70 20 ÷ 40
24  10 ÷ 30 10 ÷ 30
28  60 ÷ 70 10 ÷ 25
   
4.
5.

6.
7.
8.
Podaj ton strojenia CW z transceivera, ok. 20 W.
Obracając pokrętłem kondensatora anodowego (TUNE) ustaw jak najmniejszy prąd anody przy jednoczesnym uzyskaniu jak największej mocy wyjściowej.
 
Obracając pokrętłem kondensatora antenowego ustaw jak największą moc wyjściową.
Jeżeli trzeba, to powtórz operacje z punktów 5 i 6.
Zwiększ moc sterującą do 40 ÷  50 W i powtórz operację z punktów 5 i 6.


6. Wyłączanie wzmacniacza do STANDBY.


6.1 Przycisk POWER.
     
  Naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć wzmacniacz ze stanu PRACA do STANDBY.
● Wyłączenie następuje natychmiast, niezależnie od stanu w jakim znajduje się wzmacniacz.

Rozpoczyna się schładzanie lamp, które trwa:
- 1 minutę – jeżeli wzmacniacz nie pracował na „nadawaniu”,
- 2 ÷ 5 minut (czas ustawiany w parametrze Time_COL) – jeżeli chociaż raz nastąpiło wysterowanie
   wzmacniacza sygnałem KEY-IN z transceivera.

Podczas schładzania:
- dioda „POWER” świeci na przemian kolorem czerwonym i zielonym (1 Hz),
- na ekranie wyświetlany jest czas jaki pozostał do zakończenia wyłączania,
- wentylator obraca się z maksymalną prędkością (II stopień).
 
6-1 Wyłączanie wzmacniacza - przycisk POWER.
   
  Ponowne rozgrzewanie lamp. 
   
  Naciśnij przycisk POWER, aby przerwać schładzanie i rozpocząć rozgrzewanie lamp.
Czas rozgrzewanie ustalany jest tak, jak przedstawiono w punkcie 4.1.
 
   
  Uwaga:
Nie ma możliwości przerwania schładzania lamp i wcześniejszego przejścia w stan STANDBY. No, chyba że całkowite wyłączenie PA wyłącznikiem głównym !
 
   

6.2 Awaria.
   
     W stanie PRACA może nastąpić automatyczne wyłączenie wzmacniacza do STANDBY spowodowane uszkodzeniem któregoś z układów elektronicznych, ustawieniem błędnych wartości parametrów sterująco-regulacyjnych lub niewłaściwą eksploatacją urządzenia.

Wykrycie awarii skutkuje:
   
Natychmiastowym wyłączeniem zasilania lamp i rozpoczęciem procesu schładzania – czas chłodzenia jak dla wyłączenia przyciskiem POWER.
Uwaga: W przypadku awarii czujnika temperatury proces wyłączania przebiega troszkę inaczej, jak opisano w punkcie 6.3.
 
Zapisaniem numeru awarii do pamięci – można ją odczytać w menu AWARIE. 
Wyświetleniem komunikatu z opisem zaistniałej awarii (ostatniej zarejestrowanej, ekran    6-2) i wyemitowaniem sygnału dźwiękowego „ERR” (zawsze, niezależnie od ustawienia flagi BLK_BUZ). 
   
  Uwaga: Nie ma możliwości przerwania schładzania lamp i wcześniejszego przejścia w stanSTANDBY. 
 
6-2 Awaryjne wyłączanie wzmacniacza.

Tabela 6-1 Awarie.
Wyświetlany napis  Powód awarii  Opis 
Nap. anody < UaMIN  Ua < Ua_MIN  Za niskie napięcie anody. 
Nap. anody > UaMAX  Ua > Ua_MAX  Za wysokie napięcie anody. 
Prad anody > IaMAX  Ia.> Ia_MAX  Za duży prąd anody – PA na „nadawaniu”. 
Prad anody > IaRX  Ia > Ia_RX  Za duży prąd anody – PA ma „odbiorze”. 
Prad G2 > Ig2MAX  Ig > Ig2_MAX  Za duży prąd siatki przyspieszającej. 
Temp. > T_MAX  Temp. > T_MAX  Za wysoka temperatura w bloku lamp. 
Brak nap. pomocn.    Brak napięcia siatki 1, 2, żarzenia lub nie wyłączony „miękki start” transformatora TR1.  
Czujnik DS18B20    Uszkodzony czujnik temperatury DS18B20.lub „zgubienie” jego adresu. 
Nieznana awaria    Nie zidentyfikowano powodu awarii.  


6.3 Uszkodzenie czujnika temperatury DS18B20.
   
     Układ pomiaru temperatury i chłodzenia bloku lampowego pracuje od momentu załączenia wzmacniacza wyłącznikiem głównym. Cały czas, co 3 sekundy, procesor odczytuje temperaturę z czujnika DS18B20. Jeżeli w ciągu 3 następujących po sobie próbach nie uda się poprawnie odczytać temperatury, to zgłaszana jest awaria i wykonywane są odpowiednie operacje, które zależą od stanu w jakim jest wzmacniacz.
   
1.  STANDBY.

- ekran zostaje podświetlony i pojawia się komunikat „AWARIA ! Czujnik DS18B20”,
- emitowany jest sygnał dźwiękowy „ERR” (zawsze).

● Nie można załączyć wzmacniacza w stan PRACA przyciskiem POWER.

UWAGA:
Przyczyną zgłoszenia awarii może być nie tylko uszkodzenie czujnika, ale i „zgubienie” adresu ID, co uniemożliwia pobranie z niego danych.
Wejdź do MENU (przycisk PREV + NEXT) i w podmenu DS18B20 spróbuj odczytać adres czujnika – opisano w punkcie 9.3.3.
 
6-3 Awaria czujnika DS18B20 – stan STANDBY.
 
  Naciśnij przycisk OPER, aby wygasić ekran.
     
2.  Stan PRACA.
   
a) OPERATE wyłączone

Wyłączenie przebiega tak samo jak przy pozostałych awariach - punkt 6.2.
 
6-4 Awaria czujnika DS18B20 – stan PRACA.
 
b) OPERATE załączone.

Przy załączonym trybie OPERATE domniemywane jest, że prowadzimy łączność. Dlatego zanim nastąpi właściwy proces awaryjnego wyłączenia – jak przy wyłączonym OPERATE, mamy jeszcze 5 minut na dokończenie łączności.
 
6-5 Awaria DS18B20 – opóźnione wyłączenie.
 
  ● W prawym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest czas pozostały do rozpoczęcia schładzania lamp
   (4:25, ekran 6-5).
● Wentylator obraca się z maksymalną prędkością (II stopień).
● Można wykonywać wszystkie operacje, jak przy normalnej pracy.
   
  Naciśnij przycisk POWER, aby przerwać odliczanie czasu i rozpocząć schładzanie.
● Po zakończeniu schładzania nie jest możliwe ponowne załączenie rozgrzewania.
     


7. Wyłączenie OPERATE, ostrzeżenia.

7.1 Wyłączenie OPERATE.
 
7-1 Wyświetlenie wyłączenia OPERATE.
   
     Podczas pracy wzmacniacza, a zwłaszcza procesu strojenia, może nastąpić chwilowe przekroczenie wartości maksymalnych ustawionych w parametrach menu REGULACJA.
Jeżeli tryb OPERATE jest załączony i wystąpi taka sytuacja dla któregoś z parametrów opisanych w tabeli 7-1, to w pierwszej kolejności wyłączane jest OPERATE, a dopiero gdy w określonym czasie nie ustąpi przekroczenie zgłaszana jest awaria.
   
Wyłączenie OPERATE sygnalizowane jest:
- zgaszeniem diody „OPER”,
- wyświetleniem komunikatu w prawym dolnym rogu ekranu (ekran 7-1),
- sygnałem dźwiękowym „klik”, jeżeli nie zablokowano flagą BLK_BUZ.

Tabela 7-1 Wyświetlane komunikaty i czas wyłączenia z trybu OPERATE.

Komunikat Opis Wył. QPERATE Zgłoszenie awarii
OPR-Ia ◄ - prąd anody 310 ÷ 380 ms 500 ÷ 560 ms
OPR-Ig2◄ - prąd siatki przyspieszającej 240 ÷ 360 ms 480 ÷ 600 ms
OPR-RFL◄ - moc odbita RFL 2 sek.  
OPR-SWR◄ - współczynnik SWR 2 sek.  
OPR-Pin◄ - moc sterująca 480 ÷ 600 ms  
   
  UWAGA:
Wyłączanie OPERATE po przekroczeniu mocy odbitej RFL lub współczynnika SWR może zostać zablokowane poprzez ustawienie flagi BLK_RFL lub BLK_SWR.

Sposób ponownego załączenia OPERATE jest uzależniony od ustawienia flagi AUTO_OPER (menu STEROWANIE):
   
a) AUTO_OPER wyłączone. - ręcznie przyciskiem OPER.
N aciśnij przycisk OPER, aby włączyć tryb OPERATE.
   
b) AUTO_OPER załączone.
Powrót do trybu OPERATE następuje automatycznie po 3 sekundach od jego wyłączenia.
● Generowany jest sygnał „klik”, jeżeli nie zablokowano flagą BLK_BUZ.
   
  UWAGA:
Wyświetlanie komunikatu wyłączenia OPERATE ma wyższy priorytet niż ostrzeżeń (zobacz punkt 7.2) i czasu opóźnionego wyłączenia.
Komunikat wyświetlany jest do momentu automatycznego powrotu do trybu          OPERATE, naciśnięcia przycisku OPER lub zmiany ekranu.
Jeżeli w tym czasie występuje jakieś ostrzeżenie, sygnalizowane jest ono tylko sygnałem dźwiękowym (jeśli nie zablokowano dźwięku ostrzeżenia flagą BLK_BUZ_W).

7.2 Ostrzeżenia.
   
     Dla mierzonych wartości prądu anody i siatki przyspieszającej, temperatury lamp, mocy odbitej RFL, współczynnika SWR oraz mocy sterującej możliwe jest ustawienie w menu REGULACJA wartości progowych, których przekroczenie jest sygnalizowane. Jeżeli wartość pomiaru jest większa od wartości progu załączenia ostrzeżenia i mniejsza od maksymalnej wartości dopuszczalnej dla tego parametru (także ustawianej w menu REGULACJA), to w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlana jest odpowiednia informacja (przykład ekran 7-2) i generowany jest sygnał dźwiękowy - „klik” 100 ms co 1 sek., przez cały czas trwania ostrzeżenia.
● Oprócz sygnalizacji ostrzeżenia nie są podejmowane żadne inne działania.

Uwaga:
Ustawiane w menu REGULACJA parametry progów sygnalizacji ostrzeżeń nie są powiązane z parametrami wartości maksymalnych. Należy zwrócić na to uwagę i zachować odpowiednią różnice pomiędzy ich wartościami - zalecane wartości przedstawiono przy opisie menu REGULACJA.
Ustawienie progu ostrzeżenia zbyt blisko wartości maksymalnej (dla xxx_WAR < xxx_MAX) może powodować, że zanim zdążymy zareagować na sygnał ostrzeżenia, np. przerwać nadawanie, nastąpi awaryjne wyłączenie wzmacniacza lub trybu    OPERATE z powodu przekroczenia wartości maksymalnej.
Ustawienie wartości xxx_WAR > xxx_MAX (możliwe dla wszystkich xxx_WAR) w pewnym sensie blokuje sygnalizowanie ostrzeżenia, bo wzmacniacz zostanie wcześniej awaryjnie wyłączony.
 
7-2 Wyświetlenie ostrzeżenia.

Tabela 7-2 Lista ostrzeżeń.

Komunikat Załączenie Wyłączenie Opis
WAR-Ia ◄ Ia > Ia_WAR Ia < Ia_WAR – 10 mA - prąd anody
WAR-Ig2◄ Ig2 > Ig2_WAR Ig2 < Ig2_WAR – 3 mA - prąd siatki 2
WAR-Tmp◄ Tpom > T_WAR Tpom < T_WAR – 5 ˚C - temperatura lamp
WAR-RFL◄ RFL > RFL_WAR RFL < RFL_WAR – 5 W - moc odbita RFL
WAR-SWR◄ SWR > SWR_WAR SWR < SWR_WAR – 0,2 - współczynnik SWR
WAR-Pin◄ Pin > Pin_WAR Pin < Pin_WAR – 5 W - moc sterująca
   
  Ostrzeżenie może zostać skasowane:
   
a) Automatycznie.
Jeżeli rzeczywista wartość parametru obniży się poniżej progu wyłączenia ostrzeżenia (kolumna Wyłączenie w tabeli powyżej), to wymazywany jest komunikat i milknie sygnał dźwiękowy.
   
b) Ręcznie – tylko sygnał dźwiękowy.
Naciśnij przycisk PREV, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy ostrzeżenia.
    ● Komunikat na ekranie jest nadal wyświetlany.
    ● Ponowne emitowanie sygnału ostrzeżenia nastąpi w chwili wystąpienia innego ostrzeżenia.
   
  UWAGA: Wyświetlanie komunikatu wyłączenia OPERATE ma wyższy priorytet niż ostrzeżenia.
   
Jeżeli wyświetlany jest komunikat wyłączenia OPERATE, to wystąpienie ostrzeżenia sygnalizowane jest tylko dźwiękiem, komunikat OPERATE pozostaje niezmieniony - mazany jest dopiero po naciśnięciu przycisku OPER lub zmianie widoku ekranu.
Jeżeli po skasowaniu komunikatu OPERATE stan ostrzeżenia nadal istnieje, to wyświetlony zostaje komunikat ostrzeżenia.
   
Jeżeli podczas wyświetlania ostrzeżenia nastąpi wyłączenie OPERATE, to zmieniany jest komunikat na wyłączenia OPERATE. Po skasowaniu komunikatu OPERATE (przyciskiem OPER), ponownie wyświetlany jest komunikat ostrzeżenia (jeżeli nadal występuje).
   
Jeżeli wyświetlany jest czas opóźnionego wyłączenia (po awarii czujnika temperatury) i wystąpi stan ostrzeżenia, to wyświetlony zostanie komunikat ostrzeżenia. Po ustąpieniu stanu ostrzeżenia z powrotem wyświetlany jest czas opóźnionego wyłączenia.
   
Jeżeli przy zmianie ekranu występuje stan ostrzeżenia, to komunikat ostrzeżenia wyświetlany jest na nowym ekranie.


8. Układ chłodzenia - wentylator.
   
  W skład układu chłodzenia wchodzą:
-  czujnik DS18B20 umieszczony w bloku lamp,
- wentylator,
- układ sterujący załączaniem i dwustopniową zmianą obrotów wentylatora.

Wszystkie elementy układu chłodzenia zasilane są od momentu załączenia wzmacniacza wyłącznikiem sieciowym, co pozwala na jego pracę także w stanie STANDBY.

W jaki sposób pracuje wentylator uzależnione jest od wartości odczytanej temperatury, parametrów sterujących ustawianych w menu REGULACJA oraz stanu załączenia wzmacniacza.
   
1. STANDBY.

Po załączeniu wzmacniacza wyłącznikiem sieciowym w stan CZYWANIA wentylator jest zawsze wyłączony.

Wyłączenie ze stanu PRACA do STANDBY.
   
a) Wyłączenie wentylatora:
- automatycznie po zakończeniu procesu SCHŁADZANIA i gdy temperatura w bloku lamp
  Todczyt <= T_SBY,
- ręcznie po naciśnięciu przycisku MODE.
   
b) Obroty wentylatora:
- I stopień (wolniej): Todczyt <= 40 ˚C.
- II stopień (szybciej): Todczyt >= 42 ˚C.
   
2. PRACA.
   
  Wentylator załączany jest w momencie rozpoczęcia procesu rozgrzewania i pracuje cały czas.

Prędkość obrotów uzależniona jest od ustawienia parametru BLK_FAN_SP oraz temperatury w bloku lamp:
   
a) Flaga BLK_FAN_SP  ustawiona na TAK.
Wentylator cały czas obraca się na maksymalnych obrotach.
   
b) Flaga BLK_FAN_SP  ustawiona na NIE.
- wolne obroty wentylatora (I stopień): Todczyt <= T_FAST - 2 ˚C.
- szybkie obroty wentylatora (II stopień): Todczyt > T_FAST lub gdy wzmacniacz jest na „nadawaniu”
                                                                 – wysterowany sygnałem KEY-IN z transceivera.
   
  Na pracę wentylatora w stanie załączenia PRACA ma jeszcze wpływ wartość parametru BLK_FAN_KY.
   
a) BLK_FAN_KY ustawiony na NIE.
Po powrocie z „nadawania” na „odbiór” wentylator obraca się na pełnych obrotach jeszcze przez 10 (11) sekund. Po upływie tego czasu obroty wentylatora zależne są od temperatury w bloku lamp jak przedstawiono w punkcie b) powyżej (jeżeli flagę BLK_FAN_SP  ustawiono na NIE).
Każde przełączenie „nadawanie”/”odbiór” powoduje ponowne ustawienie licznika na 10 sekund.
   
b) BLK_FAN_KY ustawiony na TAK.
Po powrocie z „nadawania” na „odbiór” obroty wentylatora zależne są od temperatury w bloku lamp jak przedstawiono w punkcie b) powyżej (jeżeli flagę BLK_FAN_SP  ustawiono na NIE).
Obroty z szybkich na wolne zmieniane są z 1 ÷ 2 sekundowym opóźnieniem w stosunku do stanu sygnału KEY-IN z transceivera.
   
  Uwaga: Zalecane jest ustawienie flagi BLK_FAN_KY na NIE (domyślnie).
   
  W menu REGULACJA możemy ustawić jeszcze dwa parametry:
T_MAX - maksymalna temperatura w bloku lamp której przekroczenie powoduje awaryjne wyłączenie wzmacniacza,
T_WAR – temperatura przy której zgłaszane jest ostrzeżenie.
   
     Licząc się z możliwością takiego uszkodzenia czujnika DS18B20, że będzie on podawał zaniżoną wartość temperatury co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia wzmacniacza, w bloku lamp oprócz czujnika cyfrowego zamontowano termistor dający informację o temperaturze do analogowego układu sterowania pracą wentylatora (niezależnie od cyfrowego). Podkówką P400 na płytce modułu interfejsów PCB_G możemy ustawić temperaturę (w zakresie od 60 ÷ 100 ˚C) przy której wentylator będzie załączany (zawsze na maksymalne obroty) i wyłączany.


9. MENU
   
  Menu może zostać wywołane tylko w stanie STANDBY poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku PREV, a następnie naciśnięciu przycisku NEXT.
 
9-1 Ekran główny MENU.
 
  Naciśnij przycisk OPER, aby wyświetlić zarejestrowane awarie.
  Naciśnij przycisk PREV, aby wyświetlić informacje o pracy wzmacniacza lub przywrócić ustawienia początkowe parametrów sterująco-regulacyjnych.
  Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do ustawiania parametrów sterujących pracą wzmacniacza.
  Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z menu.

9.1 Awarie (Failures).
   
     W pamięci rejestrowanych jest 6 awarii, w kolejności ich wystąpienia. W chwili zgłoszenia awarii jej numer zapisywany jest na pierwszej pozycji listy, natomiast pozostałe przesuwane są w dół – ostatnia 6 jest usuwana. Awarie wyświetlane są na 2 ekranach: pierwszy – awarie 1 ÷ 3, drugi – 4 ÷ 6.
         
     
  9-2 Awarie nr 1 ÷ 3.   9-3 Awarie nr 4 ÷ 6.  
         
  Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić następny ekran.
Ekrany zmieniane są w kółko: 1 , 2 ,  1 …
 
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk PREV, a następnie naciśnij przycisk NEXT, aby skasować awarie.
Pojawia się ekran:
 
 
9-4 Potwierdzenie kasowania awarii.
 
  Naciśnij przycisk OPER, aby potwierdzić kasowanie awarii.
● Emitowany jest sygnał dźwiękowy „C”.
 
  Naciśnij przycisk MODE, aby anulować kasowanie. 
     
  Po wykonaniu powyższych operacji następuje powrót na ekran menu AWARIE. 
   
  Naciśnij przycisk MODE, aby powrócić na ekran główny MENU. 

Tabela 9-1 Awarie.
Polski  Angielski  Opis 
----------  ----------  Brak awarii 
Nap. anody < UaMIN  Anode vol. < UaMIN  Za niskie napięcie anody 
Nap. anody > UaMAX  Anode vol. > UaMAX  Za wysokie napięcie anody 
Prad anody > IaMAX  Anode cur. > IaMAX  Za duży prąd anody – na „nadawaniu” .  
Prad anody > IaRX  Anode cur. > IaRX  Za duży prąd anody – na „odbiorze” 
Prad G2 > Ig2MAX  G2 cur. > Ig2MAX  Za duży prąd siatki przyspieszającej 
Temp. > T_MAX  Temp. > T_MAX  Za wysoka temperatura w bloku lamp 
Brak nap. pomocn.  No auxil. voltage  Brak napięcia siatki 1, 2, żarzenia lub nie wyłączony „miękki start” transformatora  
Czujnik DS18B20 Sensor DS18B20  Uszkodzony czujnik temperatury 
Nieznana awaria  Unknown failure !  Nie zidentyfikowano powodu awarii   

9.2 SERWIS (SERVIS).
 
9-4 Ekran menu SERWIS.
 
  Naciśnij przycisk OPER, aby wyświetlić czasy pracy wzmacniacza.
 

Naciśnij przycisk PREV, aby wyświetlić maksymalne wartości parametrów elektrycznych zarejestrowane podczas pracy wzmacniacza.

  Naciśnij przycisk NEXT, aby przywrócić wartości początkowe parametrów sterujących pracą wzmacniacza.
  ►  Naciśnij przycisk MODE, aby powrócić na ekran główny MENU.

9.2.1 Czas pracy (Work Time).
   
  Rejestrowane są dwa czasy:
   - ON – załączenie w stanie PRACA, lampy żarzone,
   - QRO – wzmacniacz na „nadawaniu”, wysterowany sygnałem KEY-IN z transceivera.
   ● Format wyświetlania gg:mm:ss (hh:mm:ss).
 
9-6 Ekran czasów pracy.
 
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk PREV, a następnie naciśnij przycisk NEXT, aby skasować czasy pracy.
Pojawia się ekran:
 
9-7 Potwierdzenie kasowania czasów pracy.
 
  Naciśnij przycisk OPER, aby potwierdzić kasowanie czasów pracy.
   ● Emitowany jest sygnał dźwiękowy „C”.
  Naciśnij przycisk MODE, aby anulować kasowanie.
     
  Po wykonaniu powyższych operacji następuje powrót na ekran menu CZAS PRACY.
   
  Naciśnij przycisk MODE, aby powrócić na ekran menu SERWIS.

9.2.2 Odczyty maksymalne (Maximum readings).
   
    Mikrokontroler rejestruje mierzone parametry, a w momencie wyłączenia do stanu STANDBY zapisuje ich największe wartości do pamięci EEPROM.
 
9-8 Maksymalne wartości mierzonych parametrów.
     
  Ua – napięcie anody
  Ia - prąd anody
  Ig2  – prąd siatki przyspieszającej
  T  – temperatura w bloku lamp
  FWD  – moc padająca
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk PREV, a następnie naciśnij przycisk NEXT, aby skasować odczyty.
Pojawia się ekran:
 
9-9 Potwierdzenie kasowania odczytów.
 
  Naciśnij przycisk OPER, aby potwierdzić kasowanie odczytów.
   ● Emitowany jest sygnał dźwiękowy „C”.
  Naciśnij przycisk MODE, aby anulować kasowanie.
     
  Po wykonaniu powyższych operacji następuje powrót na ekran menu ODCZYTY MAKSYMALNE.
   
  Naciśnij przycisk MODE, aby powrócić na ekran menu SERWIS.

9.2.3 Przywracanie danych (Restore data).
   
  Za pomocą tego podmenu można przywrócić wartości domyślne parametrów:
   
a) Sterujące – ekran 9-11.
-  ustawiane w menu STEROWANIE (pkt 9.3.1) i REGULACJA.(pkt 9.3.2).
   
b) Wszystkie – ekran 9-12.
- wszystkie zawarte w pamięci EEPROM - kasowanie awarii, czasów pracy, maksymalnych wartości pomiarów i adresu ID układu DS18B20 oraz parametrów menu             STEROWANIE i REGULACJA.
 
9-10 Ekran wyboru przywracanych danych.
 
  Naciśnij przycisk PREV, aby przywrócić wartości parametrów sterujących.
  Naciśnij przycisk NEXT, aby przywrócić wszystkie dane w pamięci EEPROM.
  Naciśnij przycisk MODE, aby powrócić na ekran menu SERWIS.
         
     
  9-11 Przywracanie – Sterujące..   9-12 Przywracanie – Wszystkie.  
         
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk PREV, a następnie naciśnij przycisk NEXT, aby przywrócić dane.
Pojawia się ekran:
 
9-13 Potwierdzenie przywracania.
 
  Naciśnij przycisk OPER, aby potwierdzić przywracanie danych.
   ● Emitowany jest sygnał dźwiękowy „S”.
  Naciśnij przycisk MODE, aby anulować operację.
     
  UWAGA:
Po wykonaniu operacji przywracania następuje RESTART programu.

Wentylator zostaje zatrzymany oraz dezaktywowana jest blokada ustawiana flagami BLK_HV, BLK_DIV.
   
  Naciśnij przycisk MODE, aby powrócić na ekran główny SERWIS.

9.3 Ustawienia (Settings)
 
9-14 Ekran menu USTAWIENIA.
 
  Naciśnij przycisk OPER, aby ustawić parametry sterujące pracą wzmacniacza.
 

Naciśnij przycisk PREV, aby ustawić parametry regulacji układów wzmacniacza.

 

Naciśnij przycisk NEXT, aby ustawić adres czujnika temperatury DS18B20.

  Naciśnij przycisk MODE, aby powrócić na ekran główny MENU.

9.3.1 Sterowanie (Control).
         
     
  9-15 1 parametr menu STEROWANIE.   9-16 11 parametr menu STEROWANIE.  
         
  Naciśnij przycisk PREV, aby dezaktywować funkcję parametru („NIE”/„NO”) lub zmniejszyć jego wartość (dotyczy ustawiania jasności LCD).
  Naciśnij przycisk NEXT, aby aktywować funkcję parametru („TAK”/„YES”) lub zwiększyć jego wartość (dotyczy ustawiania jasności LCD).

Przytrzymanie przycisku PREV lub NEXT powoduje szybką zmianę wartości: 10 pierwszych z prędkością 6 na sekundę, kolejnych - 20 na sekundę.
     
  Naciśnij przycisk OPER, aby przejść do ustawiania następnego parametru.

Naciśnięcie tego przycisku podczas ustawiania ostatniego parametru (LCD_BRIGHT)    skutkuje:
     
a) Jeżeli dokonano zmian w ustawieniach któregokolwiek z parametrów, pokazuje się okienko „Zapisać zmiany ?”.
 
9-17 Zapis zmian.
 
  Naciśnij przycisk OPER, aby zapisać zmiany.
   ● Emitowany jest sygnał dźwiękowy „S”.
  Naciśnij przycisk MODE, aby anulować zapis.
     
  Następuje powrót na ekran menu USTAWIENIA.
   
b) Jeżeli nie wprowadzono żadnych zmian od razu następuje powrót na ekran menu USTAWIENIA.
   
  Naciśnij przycisk MODE, aby powrócić na ekran menu USTAWIENIA.
Przyciskiem MODE możemy w każdej chwili opuścić ekran zmiany parametru.
W pierwszej kolejności sprawdzane jest czy zmieniono wartość któregokolwiek z parametrów i w zależności od jej wyniku następuje procedura zapisu (jak powyżej) lub powrót na ekran menu USTAWIENIA.

Tabela 9-2 Zakres zmian i wartości domyślne parametrów menu STEROWANIE.
Lp Parametr Opis Zakres Domyślnie
1 AUTO_OPER -automatyczne załączanie OPERATE NIE / TAK NIE
2 BLK_HV - blokowane awarii od wysokiego napięcia NIE / TAK NIE
3 BLK_DIV - blokowanie awarii od napięć pomocniczych NIE / TAK NIE
4 BLK_PWRin - blokowanie pomiarów z mostka wejściowego NIE / TAK TAK
5 BLK_RFL - blokowanie awarii od mocy odbitej NIE / TAK NIE
6 BLK_SWR - blokowanie awarii do współczynnika SWR NIE / TAK NIE
7 BLK_FAN_SP - blokowanie regulacji obrotów wentylatora NIE / TAK NIE
8 BLK_FAN_KY - blokowanie opóźnienia wyłączenia wentylatora po powrocie na „odbiór” NIE / TAK NIE
9 BLK_BUZ - blokowanie sygnałów dźwiękowych NIE / TAK NIE
10 BLK_BUZ_W - blokowanie sygnałów dźwiękowych ostrzeżeń NIE / TAK NIE
11 ENGLISH - język angielski NIE / TAK NIE
12 PWM_COM_UP - „UP compare” PWM NIE / TAK NIE
13 LCD_BRIGHT - jasność wyświetlacza 0 ÷ 255 100
   
  Lista parametrów.
   
1. AUTO_OPER
Wartość domyślna: NIE (NO).


Jeżeli parametr ustawiony jest na TAK (YES), to po wyłączeniu OPERATE jego ponowne automatyczne załączenie nastąpi po 3 sekundach od wyłączenia – po ustąpieniu przyczyny wyłączenia.

Automatyczny powrót na OPERATE może nastąpić po jego wyłączeniu z powodu przekroczenia:
   - maksymalnego prądu anody (Ia > Ia_MAX przez t > 310 ÷ 380 ms),
   - maksymalnego prądu siatki przyspieszającej (Ig2 > Ig2_MAX przez t > 240 ÷ 360 ms),
   - maksymalnej mocy odbitej (RFL > RFL_MAX przez t > 2 sek.),
   - współczynnika SWR (SWR > SWR_MAX przez t > 2 sek),
   - maksymalnej mocy sterującej (Pin > Pin_MAX przez t > 480 ÷ 600 ms).
   
2. BLK_HV
Wartość domyślna: NIE (NO).

Ustawienie parametru na TAK (YES) powoduje zablokowanie zgłaszania awarii w wyniku nieprawidłowych wartości napięcia anody. Nie jest blokowany pomiar i wyświetlanie wartości napicia.

Uwaga: Samo ustawienie flagi na „TAK” nie powoduje jeszcze blokowania zgłaszania awarii.
Należy wykonać procedurę aktywacji blokady opisaną w punkcie 3.2 Blokowanie zgłaszania awarii.
   
3. BLK_DIV
Wartość domyślna: NIE (NO).

Ustawienie parametru na TAK (YES) powoduje zablokowanie zgłaszania awarii w wyniku nieprawidłowego:
- napięcia siatki sterującej,
- napięcia siatki przyspieszającej,
- napięcia żarzenia,
- stanu przekaźnika „miękkiego startu” transformatora TR1.

Uwaga: Samo ustawienie flagi na „TAK” nie powoduje jeszcze blokowania zgłaszania awarii.
Należy wykonać procedurę aktywacji blokady opisaną w punkcie 3.2 Blokowanie zgłaszania awarii.
   
4. BLK_PWRin
Wartość domyślna: TAK (YES).

Przy ustawionym parametrze na TAK (YES) nie jest wykonywany pomiar mocy padającej i odbitej z mostka SWR/PWR wejścia wzmacniacza. Na LCD wyświetlane są zawsze wartości: Pin = - W (moc padająca) i Sin = -.— (SWR).
Odblokowanie pomiaru przy braku fizycznie podpiętego układu pomiarowego może skutkować wyświetlaniem przypadkowych wartości.
   
5. BLK_RFL
Wartość domyślna: NIE (NO).

Ustawienie parametru na TAK (YES) powoduje zablokowanie wyłączenia OPERATE po przekroczeniu wartości mocy odbitej RFL (mostek SWR/PWR wyjścia PA) ustawionej w parametrze RFL_MAX (menu REGULACJA).
   
6. BLK_SWR
Wartość domyślna: NIE (NO).

Ustawienie parametru na TAK (YES) powoduje zablokowanie wyłączenia OPERATE po przekroczeniu wartości SWR (mostek SWR/PWR wyjścia PA) ustawionego w parametrze SWR_MAX (menu REGULACJA).
   
7. BLK_FAN_SP
Wartość domyślna: NIE (NO).


Jeżeli parametr ustawiono na NIE (NO) obroty wentylatora w stanie PRACA zmieniane są przy temperaturze określonej w parametrze T_FAST.
Jeżeli parametr ma wartość TAK (YES), wentylator w stanie PRACA zawsze obraca się z maksymalnymi obrotami (II stopień).
Więcej informacji w punkcie 8.
   
8. BLK_FAN_KY
Wartość domyślna: NIE (NO).

Jeżeli parametr ustawiono na NIE (NO), to po powrocie z „nadawania” na „odbiór” wentylator obraca się z maksymalnymi obrotami (II stopień) jeszcze przez 10 (11) sekund, a następnie w zależności od temperatury w bloku lamp, wartości parametru T_FAST oraz ustawienia flagi BLK_FAN_SP.
Ustawienie parametru na TAK (YES), wyłącza bezwarunkową 10 sekundową pracę wentylatora na pełnych obrotach po przejściu z „nadawania” na „odbiór”.
Więcej informacji w punkcie 8.
   
9. BLK_BUZ
Wartość domyślna: NIE (NO).

Ustawienie parametru na TAK (YES) powoduje zablokowanie generowania sygnałów dźwiękowych - oprócz sygnałów awarii, ostrzeżeń i aktywnych blokad BLK_HV i BLK_DIV.
   
10. BLK_BUZ_W
Wartość domyślna: NIE (NO).

Ustawienie parametru na TAK (YES) powoduje zablokowanie generowania sygnałów dźwiękowych ostrzeżeń po przekroczeniu:
- prądu anody (Ia_WAR),
- prądu siatki przyspieszającej (Ig2_WAR),
- temperatury w bloku lamp (T_WAR),
- mocy odbitej (RFL_WAR),
- SWR (SWR_WAR),
- mocy sterującej (Pin_WAR).

Uwaga:
Wyłączenie dźwiękowej sygnalizacji ostrzeżeń może powodować, że nie będziemy mieli informacji o ich występowaniu. Jeżeli w tym samym czasie co ostrzeżenie wystąpiło wyłączenie trybu OPERATE, to na ekranie będziemy widzieć informacje o powodzie wyłączenia OPERATE (ma wyższy priorytet od wyświetlania ostrzeżeń).
Najlepiej nie blokować dźwiękowego sygnału ostrzeżeń, a ewentualne uciążliwe „klikanie” wyłączyć przyciskiem MODE – zobacz punkt 7. Wyłączanie OPERATE, ostrzeżenia.
   
11. ENGLISH
Wartość domyślna: NIE (NO).

Po ustawieniu parametru na TAK (YES) informacje będą wyświetlane w języku angielskim.
   
12. PWM_COM_UP
Wartość domyślna: NIE (NO) – dla Atmega 1284.

Jeżeli flaga ma wartość NIE (NO), to Timer1 pracujący jako generator sygnału PWM konfigurowany jest komendą:
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down ,
 Prescale = 1


Jeżeli TAK (YES), to komendą:
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up ,
Prescale = 1


W zależności od zastosowanego mikrokontrolera: Atmega 644 lub 1284, należy ustawić parametr tak, aby uzyskać prawidłowe działanie PWM. Jasność podświetlania powinna zwiększać się wraz ze zwiększaniem wartości parametru LCD_BRIGHT, a dioda LED „SSB” powinna świecić się przy wybranym trybie SSB.
   
13. LCD_BRIGHT
Wartość domyślna: 100.
Zakres zmian: 0 ÷ 255.


Jasność podświetlania wyświetlacza LCD regulowana jest sygnałem PWM. Aby zapewnić możliwość regulacji podświetlania różnego typu wyświetlaczy w pełnym zakresie jasności, w parametrze ustawiamy wartość wpisywaną bezpośrednio do rejestru PWM procesora         (8-bitów, 0 ÷ 255), a nie np. procentową (0 ÷ 100) przeliczoną na wartości PWM co mogłoby skutkować nieładną wizualnie, skokową zmianą jasności LCD.

9.3.2 Regulacja (Adjustment).
         
     
  9-18 1 parametr menu REGULACJA.   9-19 20 parametr menu REGULACJA.  
         
  Naciśnij przycisk PREV, aby zmniejszyć wartość parametru.
  Naciśnij przycisk NEXT, aby zwiększyć wartość parametru.

Przytrzymanie przycisku PREV lub NEXT powoduje szybką zmianę wartości: 10 pierwszych z prędkością 6 na sekundę, kolejnych - 20 na sekundę.
     
  Naciśnij przycisk OPER, aby przejść do ustawiania następnego parametru.

Naciśnięcie tego przycisku podczas ustawiania ostatniego parametru (Pin_WAR) skutkuje:
     
a) jeżeli dokonano zmian w ustawieniach któregokolwiek z parametrów, pokazuje się okienko „Zapisać zmiany ?”.
 
9-20 Zapis zmian.
 
  Naciśnij przycisk OPER, aby zapisać zmiany.
   ● Emitowany jest sygnał dźwiękowy „S”.
  Naciśnij przycisk MODE, aby anulować zapis.
     
  Następuje powrót na ekran menu USTAWIENIA.
   
b) Jeżeli nie wprowadzono żadnych zmian od razu następuje powrót na ekran menu USTAWIENIA.
   
  Naciśnij przycisk MODE, aby powrócić na ekran menu USTAWIENIA.
Przyciskiem MODE możemy w każdej chwili opuścić ekran zmiany parametru.
W pierwszej kolejności sprawdzane jest czy zmieniono wartość któregokolwiek z parametrów i w zależności od jej wyniku następuje procedura zapisu (jak powyżej) lub powrót na ekran menu USTAWIENIA.

Tabela 9-3 Zakres zmian i wartości domyślne parametrów menu REGULACJA.
Lp Parametr Opis Zakres Domyślnie
1 Ua_MIN - minimalne napięcie anody 100 ÷ 1200 V 900 V
2 Ua_MAX - maksymalne napięcie anody 200 ÷ 1400 V 1200 V
3 Ia_MAX - maksymalny prąd anody - PA na „nadawaniu” 100 ÷ 999 mA 600 mA
4 Ia_WAR - prąd anody – ostrzeżenie 50 ÷ 1100 mA 400 mA
5 Ia_RX - maksymalny prąd anody - PA na „odbiorze” 10 ÷ 200 mA 50 mA
6 Ig2_MAX - maksymalny prąd siatki przyspieszającej 20 ÷ 99 mA 50 mA
7 Ig2_WAR - prąd siatki przyspieszającej – ostrzeżenie 5 ÷ 105 mA 40 mA
8 Ig2_COR – prąd jałowy zasilacza siatki przyspieszającej 0 ÷ 15 mA 0 mA
9 T_SBY – temperatura wył. wentylatora na STANDBY 20 ÷ 60 ˚C 35 ˚C
10 T_MAX - maksymalna temperatura w bloku lamp 40 ÷ 110 ˚C 70 ˚C
11 T_WAR - maks. temp. w bloku lamp – ostrzeżenie 40 ÷ 120 ˚C 60 ˚C
12 T_FAST – temp. przełączenia obrotów wentylatora 30 ÷ 70 ˚C 40 ˚C
13 Time_HTR - czas rozgrzewania lamp 1 ÷ 5 min 2,5 min
14 Time_COL - czas schładzania 2 ÷ 5 min 3 min
15 RFL_MAX - maksymalna wartość mocy odbitej 1 ÷ 200 W 100 W
16 RFL_WAR - moc odbita – ostrzeżenie 10 ÷ 210 W 80 W
17 SWR_MAX – maksymalna wartość SWR 1,50 ÷ 9,00 3,00
18 SWR_WAR - wartość SWR – ostrzeżenie 1,50 ÷ 9,50 2,00
19 Pin_MAX - maksymalna moc sterująca 20 ÷ 70 W 50 W
20 Pin_WAR - moc sterująca – ostrzeżenie 10 ÷ 90 W 40 W
   
  Lista parametrów.
   
1. Ua_MIN - minimalne napięcie anody.
Zakres zmian: 100 ÷ 1200 V, domyślnie: 900 V.

Ua < Ua_MIN – awaria „Nap. anody < UaMIN”, schładzanie i wyłączenie do STANDBY.
   
2. Ua_MAX - maksymalne napięcie anody.
Zakres zmian: 200 ÷ 1400 V, domyślnie 1200 V.
Ua > Ua_MAX - awaria „Nap. anody > UaMAX”, schładzanie i wyłączenie do STANDBY.

Ua_MAX musi być większa od Ua_MIN przynajmniej o 50 V, co jest automatycznie sprawdzane. Jeżeli ustawiono wartość Ua_MIN > Ua_MAX (eeprom) – 50, to najmniejsza wartość Ua_MAX = Ua_MIN + 50 i jeżeli nie zmienimy, to taka wartość Ua_MAX = Ua_MIN + 50 zostanie zapisana do pamięci.
   
3. Ia_MAX - maksymalny prąd anody, PA na „nadawaniu”.
Zakres zmian: 100 ÷ 999 mA , domyślnie 600 mA.


Ia > Ia_MAX powoduje:

   - 1 krok - czas przekroczenia > 310 ÷ 380 ms → wyłączenie OPERATE.
                  Tylko gdy załączono OPERATE i PA wysterowany jest sygnałem KEY-IN z transceivera
   - 2 krok - czas przekroczenia > 500 ÷ 560 ms → awaria „Prad. anody > IaMAX”, schładzanie
                  i wyłączenie do STANDBY.

                  Niezależnie od stanu OPERATE i sygnału KEY-IN.
   
4. Ia_WAR - prąd anody - ostrzeżenie.
Zakres zmian: 50 ÷ 1100 mA, domyślnie: 400 mA.
Ia > Ia_WAR – rozpoczęcie sygnalizowania.
!a < Ia_WAR – 10 mA – wyłączenie sygnalizowania.


UWAGA: Wartość Ia_WAR jest niezależna od Ia_MAX.
Zalecana wartość: Ia_WAR < Ia_MAX – 20 mA.
Ia_WAR > Ia_MAX – zanim otrzymamy sygnał ostrzeżenia wzmacniacz zostanie awaryjnie wyłączony.
   
5. Ia_RX - maksymalny prąd anody, PA na „odbiorze”.
Zakres zmian: 10 ÷ 200 mA, domyślnie 50 mA.

Ia > Ia_RX - awaria „Prad. anody > IaRX”, schładzanie i wyłączenie do STANDBY.
                    Tylko, gdy PA nie jest wysterowany sygnałem KEY-IN. Stan OPERATE nie ma znaczenia.
   
6. Ig2_MAX - maksymalny prąd siatki przyspieszającej.
Zakres zmian: 20 ÷ 99 mA, domyślnie: 50 mA.

Ig2 > Ig2_MAX powoduje:
   - 1 krok, czas przekroczenia > 240 ÷ 360 ms → wyłączenie OPERATE,
   - 2 krok - czas przekroczenia > 480 ÷ 600 ms → awaria „Prad G2 > Ig2MAX”, schładzanie i wyłączenie
                  do STANDBY.
   
7. Ig2_WAR - prąd siatki przyspieszającej – ostrzeżenie.
Zakres zmian: 5 ÷ 105 mA, domyślnie: 40 mA.
Ig2 > Ig2_WAR – rozpoczęcie sygnalizowania.
Ig2 < Ig2_WAR - 3 mA – wyłączenie sygnalizowania.

UWAGA: Wartość Ig2_WAR jest niezależna od Ig2_MAX.
Zalecana wartość: Ia_WAR < Ia_MAX – 5 mA.
Ig2_WAR > Ig2_MAX – zanim otrzymamy sygnał ostrzeżenia wzmacniacz zostanie awaryjnie wyłączony.
   
8. Ig2_COR – prąd jałowy zasilacza siatki przyspieszającej.
Zakres zmian: 0 ÷ 15 mA, domyślnie: 0 mA.


Ig2_LCD wyświetlany na LCD = Ig2 – Ig2_COR; Ig2_LCD >= 0.
Ig2 dla układu zabezpieczeń = Ig2_MAX + Ig2_COR.

W parametrze Ig2_COR należy wpisać wartość prądu pobieranego przez układy zasilacza (np. odczytany z LCD przy Ig2_COR = 0) bez obciążenia zewnętrznego.

Uwaga:
Wpisanie poprawnej wartości prądu jałowego jest ważne, bo wpływa na reakcję układu zabezpieczeń. Jeżeli wartość Ig2_COR jest mniejsza od rzeczywistej wartości prądu jałowego zasilacza, to układ zabezpieczeń zadziała przy Ig2 < Ig2_MAX. Jeżeli większe, to przy Ig2 > Ig2_MAX. Dotyczy to także sygnalizowania ostrzeżenia ustawianego w parametrze Ig2_WAR.
   
9. T_SBY – temperatura wyłączenia wentylatora w trybie STANDBY.
Zakres zmian: 20 ÷ 60 ˚C, domyślnie: 35 ˚C.

Więcej informacji w punkcie 8.
   
10. T_MAX - maksymalna temperatura w bloku lamp.
Zakres zmian: 40 ÷ 110 ˚C, domyślnie: 70 ˚C.
Tpom > T_MAX  - awaria „Temp > T_MAX”, schładzanie i wyłączenie do STANDBY.
   
11. T_WAR - maksymalna temperatura w bloku lamp – ostrzeżenie.
Zakres zmian: 40 ÷ 120 ˚C, domyślnie: 60 ˚C.
Tpom > T_WAR – rozpoczęcie sygnalizowania.
Tpom < T_WAR - 5 ˚C – wyłączenie sygnalizowania.


UWAGA: Wartość T_WAR jest niezależna od T_MAX.
Zalecana wartość: T_WAR < T_MAX – 5 ˚C.
T_WAR > T_MAX – zanim otrzymamy sygnał ostrzeżenia wzmacniacz zostanie awaryjnie wyłączony.
   
12. T_FAST – temperatura załączenia szybkich obrotów wentylatora (II-stopień).
Zakres zmian: 30 ÷ 70 ˚C, domyślnie: 40 ˚C.
Temperatura wyłączenie szybkich obrotów = T_FAST – 2 ˚C.

T_FAST musi być mniejszy od T_MAX przynajmniej o 10 ˚C, co jest automatycznie sprawdzane. Jeżeli T_FAST (eeprom) > T_MAX (ustawiony w punkcie 10 lub eeprom) – 10, to maksymalna wartość T_FAST = T_MAX - 10 i jeżeli nie zmienimy T_FAST, to taka wartość T_FAST = T_MAX - 10 zostanie zapisana do pamięci.
   
13. Time_HTR - czas rozgrzewania lamp.
Zakres zmian: 1 ÷ 5 min (mm:ss)., domyślnie: 2,5 min.
   
14. Time_COL - czas SCHŁADZANIA lamp.
Zakres zmian: 2 ÷ 5 min (mm:ss)., domyślnie: 3 min.
   
15. RFL_MAX - maksymalna wartość mocy odbitej (wyjście PA).
Zakres zmian: 1 ÷ 200 W, domyślnie: 100 W dla założeń: FWD = 400 W, SWR = 3.
RFL > RFL_MAX - wyłączenie OPERATE.
   
16. RFL_WAR - moc odbita – ostrzeżenie.
Zakres zmian: 10 ÷ 210 W, domyślnie: 80 W.
RFL > RFL_WAR – rozpoczęcie sygnalizowania.
RFL < RFL_WAR - 5 W – wyłączenie sygnalizowania.
   
17. SWR_MAX – maksymalna wartość SWR.
Zakres zmian: 1.50 ÷ 9,00, domyślnie: 3.00.

SWR > SWR_MAX - wyłączenie OPERATE.
   
18. SWR_WAR - wartość SWR – ostrzeżenie.
Zakres zmian: 1,30 ÷ 9,50, domyślnie: 2.00.
SWR > SWR_WAR – rozpoczęcie sygnalizowania.
SWR < SWR_WAR – 0,2 – wyłączenie sygnalizowania.
   
19. Pin_MAX - maksymalna moc sterująca.
Zakres zmian: 20 ÷ 80 W, domyślnie: 50 W.

Moc TRX > Pin_MAX - wyłączenie OPERATE.
   
20. Pin_WAR - moc sterująca - ostrzeżenie.
Zakres zmian: 10 ÷ 90 W, domyślnie: 40 W.
Moc TRX > Pin_WAR - rozpoczęcie sygnalizowania.
Moc TRX < Pin_WAR – 5 W - wyłączenie sygnalizowania.


9.3.3 DS18B20.
   
     Temperatura w bloku lamp mierzona jest czujnikiem DS18B20 z którym procesor komunikuje się po magistrali 1-wire. Odczyt temperatury z układu możliwy jest tylko wtedy, gdy znany jest jego unikatowy adres ID. Identyfikacja adresu mogła by się odbywać przy każdym uruchomieniu wzmacniacza, ale w tym PA zastosowano troszkę inne rozwiązanie. Adres ID jest jednorazowo odczytany – w procedurze testu (punkt 3.1) lub w tym menu – i zapamiętany w pamięci        EEPROM, a przy każdym uruchomieniu wzmacniacza z niej pobierany.

W momencie wejścia w to podmenu podejmowana jest próba odczytania adresu ID czujnika temperatury i w zależności od jej wyniku:
   
a) wyświetlany jest odczytany adres.
 
9-21 Odczytany adres układu DS18B20.
 
  Naciśnij przycisk OPER, aby zapisać adres DS18B20 do pamięci.
   ● Emitowany jest sygnał „S”, po czym następuje powrót na ekran menu USTAWIENIA.
  Naciśnij przycisk NEXT, aby ponownie odczytać adres układu.
  Naciśnij przycisk MODE, aby powrócić do menu USTAWIENIA.
     
b) wyświetlana jest informacja o braku podłączonego układu DS18B20.
 
9-22 Brak układu DS18B20.
 
  Sprawdź czy układ został prawidłowo podłączony do linii 1-wire procesora.
  Naciśnij przycisk NEXT, aby zainicjować ponowny odczyt adresu.
  Naciśnij przycisk MODE, aby powrócić do menu USTAWIENIA.
     


D OPROGRAMOWANIE
   
     Program sterownika napisano i skompilowano w programie BASCOM wersja 2.0.7.8. Kod wynikowy kompilacji BASCOM-a w przypadku niektórych funkcji nie jest zbyt optymalny, ale wymagania czasowe układów sterowanych przez mikrokontroler nie są zbyt duże (brak QSK) i nie trzeba było stosować wstawek asemblerowych czy pisać cały program w asemblerze lub C.

Kod źródłowy.

pa_4xgu50_SP9XUH.bas – kod źródłowy BASCOM

Modyfikacje drugiej wersji oprogramowania:
   
-  zmieniono wygląd ekranów oraz sposób wyświetlania linijek bargraph,
- zmodyfikowano procedurę poprawiającą znaki na LCD. Wysyłanie danych do wyświetlacza bez kontroli poprawności ich odbioru (tak program wysyła dane) powoduje, że sporadycznie mogą pojawić się na ekranie „krzaczki” lub przekłamane litery czy cyfry. Procedura wywoływana co 5 sekund koryguje te błędy.
- zmieniono sposób i częstotliwość pomiarów przetwornikami A/D – w przerwaniu,
- zmodyfikowano sposób wyświetlania ostrzeżeń od przekroczenia wartości niektórych mierzonych parametrów oraz sygnalizację wyłączenia OPERATE,
- nadzór nad pracą programu sprawuje sprzętowy Watchdog, który restartuje procesor po czasie 2,2 sekundy bezczynności, np. zawieszenie się programu,
- rozbudowano MENU i zwiększono ilość ustawianych w nim parametrów kontrolno-sterujących,
- polska i angielska wersji językowa – wybór w MENU.
   
     Kompilując program w BASCOM należy pamiętać o wybraniu typu procesora Atmega 644 lub 1284 – pozostawić niezakomentowaną linię 54 lub 55.
   
  Kod wynikowy.

pa_4xgu50_SP9XUH_atmega1284.hex – pamięć FLASH, Atmega 1284, HEX
pa_4xgu50_SP9XUH_atmega1284.bin – pamięć FLASH Atmega 1284, BIN
pa_4xgu50_SP9XUH_atmega1284.eep – pamięć EEPROM, Atmega 1284

pa_4xgu50_SP9XUH_atmega644.hex – pamięć FLASH, Atmega 644, HEX
pa_4xgu50_SP9XUH_atmega644.bin – pamięć FLASH, Atmega 644, BIN
pa_4xgu50_SP9XUH_atmega644.eep – pamięć EEPROM, Atmega 644

pa_4xgu50_SP9XUH_eeprom.hex – pamięć EEPROM, Atmega 644, 1284, HEX
 
     Do wgrania programu można użyć praktycznie dowolnego programatora procesorów AVR, najważniejsze żeby poprawnie współpracował z używanym oprogramowaniem. Dla wygody, a zwłaszcza jeśli chcielibyśmy modyfikować program, najlepszy byłby programator szeregowy. Na płytce sterownika PCB_E znajduje się gniazdo ISP (J305) do podłączenia programatora przez które możemy programować procesor bezpośrednio w układzie – należy pamiętać o odłączeniu na czas programowania (przełącznikiem DS300) linii programujących od układów z nich sterowanych.

Zanim wgramy program, musimy zaprogramować bity konfiguracyjne – fusebit. Poniżej pokazano  i opisano ustawienia w programie BASCOM oraz PonyProg.
Wartość: 0 - bit ustawiony / zaprogramowany (PonyProg fiszka), 1 – bit nieustawiony / niezaprogramowany (PonyProg brak fiszki).

Bezpiecznik Wart. Opis
CKDIV8 1 Wyłączony dzielnik / 8, zegar systemowy = częstotliwość rezonatora.
CKOUT 1 Sygnał zegara systemowego nie jest wyprowadzony na zewnątrz.
OCDEN 0 Wymagane dla rezonatora 16MHz. Procesor pracuje pełną mocą, niestety kosztem większego zużycia energii.
SUT1
SUT0
CKSEL0
1
1
1
Maksymalne opóźnienie startu procesora: 16K KC, 14 CK + 65 ms.
CKSEL3
CKSEL2
CKSEL1
1
1
1
Rezonator 8 ÷ 16 MHz.
JTAG 1 JTAG wyłączony. Linie JTAG sterują wyświetlaczem LCD.
SPIEN 0 Włączone programowanie szeregowe.
Uwaga: Zmiana bitu na 1 uniemożliwi „dostanie się” do procesora poprzez programator szeregowy ISP !. Odblokowanie interfejsu SPI będzie możliwe tylko programatorem równoległym.
WDTON 1 Watchdog wyłączony.
Ustawienie tego bitu nie ma znaczenia, gdyż watchdog jest aktywowany i kasowany przez program.
EESAVE 1 Włączone kasowanie EEPROM przy programowaniu FLASH.
Przy każdym programowaniu pamięci FLASH, pamięć EEPROM będzie kasowana – wpisanie wartość HFF. Oznacza to utratę wcześniej zmienionych i zapisanych parametrów kontrolno-sterujących, a przy pierwszym uruchomieniu programu wpisanie do pamięci EEPROM domyślnych wartości parametrów – zobacz punkt 3 rozdziału C. Takie ustawienie bezpiecznika jest wskazane przy jednorazowym programowaniu procesora.
Przy wprowadzaniu zmian w programie, które najczęściej wymaga wielokrotnego wgrywania kodu do procesora, warto wyłączyć ten bezpiecznik (EESAVE=0). Nie będziemy musieli za każdym razem od nowa wprowadzać zmian w wartościach domyślnych parametrów, a i pamięć nie będzie ulegać niepotrzebnemu zużyciu (wg. dokumentacji producenta 100.000 cykli zapisu).
BOOTRST
BOOTSZ1
BOOTSZ0
1
0
0
Start programu od adresu H0000.
Nie ma znaczenia, nie używamy bootloadera.
Nie ma znaczenia.
BODLEVEL2
BODLEVEL1
BODLEVEL0
1
0
0
Reset procesora po zaniżenie napięcia zasilania do 4,3 V. Procesor utrzymywany jest w tym stanie do chwili wzrostu napięcia powyżej 4,3 V.

 
   
    Jak wspomniano w punkcie 3 rozdziału C, przy każdym starcie procesora wykonywany jest test sprawdzający czy do pamięci EEPROM zostały wpisane dane parametrów kontrolno-serujących oraz czy odczytano adres czujnika temperatury DS18B20. Jeżeli komórka 5 EEPROM jest różna od 32, a komórka 6 od 64, to następuje automatyczne wpisanie do EEPROM danych z obszaru pamięci FLASH przechowującej wartości domyślne parametrów kontrolno-sterujących – dane zajmują adresy H00 ÷ H75 (118 bajtów) pamięci EEPROM.

Uwaga:
W większości przypadków nie musimy osobno programować pamięci EEPROM, gdyż zostanie to za nas wykonane automatycznie.

Obraz pamięci EEPROM zapisany w FLASH jak i plik pa_4xgu50_SP9XUH_atmega1284.eep (pa_4xgu50_SP9XUH_atmega644.eep) zawierają wartości parametrów kontrolno-sterujących wykonanego i opisanego przeze mnie wzmacniacza.
Najprawdopodobniej, dla nowo wykonanych układów wzmacniacza wartości parametrów trzeba będzie odpowiednio skorygować. Można to zrobić za pomocą MENU, a jak to nie wystarczy to poprzez modyfikację programu.

Chciałbym zwrócić uwagę na flagę PWM_COM_UP, która ma wpływ na to jakie będzie wypełnienie sygnału PWM w zależności od wartości wpisywanej w rejestr PWM.

Domyślnie flaga ustawiona jest na NIE, co powoduje skonfigurowanie generatora PWM komendą:
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1

Zmieniając flagę na TAK Timer 1 pracujący jako generator PWM konfiguruje komenda:
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up ,
Prescale = 1

Dla Atmega 1284 właściwa jest 1 komenda z Pwm = Clear Down, której efektem jest zwiększanie wypełnienia sygnału PWM wraz ze wzrostem wartości wpisywanej do rejestru. W przypadku     Atmega 644 może zaistnieć konieczność zmiany ustawienia flagi, aby generator został skonfigurowany 2 komendą z Pwm = Clear Up. Należy to sprawdzić i tak ustawić flagę, aby regulacja jasności podświetlania wyświetlacza LCD i zapalanie/gaszenie diody LED ”SSB” były prawidłowe.
   

Pliki do pobrania
     
  pa_4xgu50_SP9XUH.bas
pa_4xgu50_SP9XUH_atmega1284.hex
pa_4xgu50_SP9XUH_atmega1284.bin
pa_4xgu50_SP9XUH_atmega1284.eep
pa_4xgu50_SP9XUH_atmega644.hex
pa_4xgu50_SP9XUH_atmega644.bin
pa_4xgu50_SP9XUH_atmega644.eep
pa_4xgu50_SP9XUH_eeprom.hex
– kod źródłowy BASCOM
– pamięć FLASH, Atmega 1284, HEX
– pamięć FLASH Atmega 1284, BIN
– pamięć EEPROM, Atmega 1284
– pamięć FLASH, Atmega 644, HEX
– pamięć FLASH, Atmega 644, BIN
– pamięć EEPROM, Atmega 644
– pamięć EEPROM, Atmega 644, 1284, HEX